Suché skvrny v jemném trávníku – příčiny a řešení

Jak rozlišit suchou skvrnitost od stresu ze sucha a jak ji ošetřit.

7 min

Mnoho greenkeeperů se během letních měsíců setkalo s tím, že se na jejich golfových greenech objevily lokalizované suché skvrny, a použití smáčedel se v těchto případech stalo standardní praxí při ošetřování těchto míst na golfových greenech. Je však důležité odlišit suché skvrny od prostého stresu způsobeného suchem.

Suchá skvrna je definována jako oblast trávníku, která vysychá a obtížně se znovu zavlažuje, i když se použije velké množství vody. Obvykle se vyznačuje přítomností vodu odpuzující půdy. Zdroj této hydrofobní půdy se spojuje s výskytem čarodějných kruhů a také s rozkladem organických materiálů v kořenové zóně v rámci přirozených rozkladných procesů rostlin.

Stres ze sucha je odlišný. Není přítomna žádná hydrofobní půda a sucho je důsledkem jiných problémů v trávníku.  Například nedostatečná závlaha může vést ke vzniku míst vystavených stresu ze sucha.  Špatné zakořenění z různých příčin je další příčinou stresu ze sucha, což znamená, že rostlina nemůže přijímat vodu, která je k dispozici.

 

Většina pozorovatelů se shodne na tom, že problém suchých skvrn se dnes zdá být častější než před 20 nebo 30 lety, a potvrzujícím důkazem je rostoucí počet přípravků se smáčedly, které jsou k dispozici především pro boj s tímto problémem. Počet smáčedel každoročně roste, ale ještě nedávno jich existovala jen hrstka a používala se jen v určitých situacích nebo na nejhorších hydrofobních půdách.

Domníváme se, že v současné době je vyšší výskyt lokalizovaných suchých skvrn, a to z několika důvodů;

Vodoodpudivé vrstvy v kořenové zóně byly vždy do určité míry přítomny na greenech na bázi písku. Problém se však prohloubil s tím, jak písek použitý v kořenové zóně a na topdressing přestal obsahovat materiály s jemnou texturou. K tomu se přidružily potíže způsobené intenzitou hry na golfových greenech a zátěž, které je tráva vystavena.  Ve stále větší snaze zajistit celoročně kvalitní puttovací povrchy zůstává výška seče po delší dobu nízká a trávníku se dodává méně vody a hnojiv. To má nevyhnutelně dopad na trávník a jeho kořenovou zónu. Lze říci, že hydrofobní půda a kořenové zóna budou pro většinu greenkeeperů i v budoucnu představovat významný problém.

 

Obrázek 1. Sondy odebrané z trávníku v místech suchých skvrn (vpravo) a v normálních místech (vlevo).

 

Výzkum suchých skvrn a hydrofobních půd prokázal přítomnost hydrofobního materiálu v kořenové zóně. Tyto materiály jsou tvořeny voskovitými hydrofobními sloučeninami, které se mohou navázat na částice písku v kořenové zóně a učinit je hydrofobními.  Když se odebere půdní sonda z oblasti suché skvrnitosti nebo hydrofobní půdy, je to okamžitě patrné. Je vidět oblast lehčího, suchého materiálu, který se snadno rozpadá (obrázek 1).  Často je narušeno zakořenění a voda kapající na povrch se “sráží” (obrázek 2).   Materiál nad a pod suchou zónou však může vodu snadno přijímat.  Hydrofobní část je často poměrně lokalizovaná.   Porovnáme-li částice písku odebrané z hydrofobní oblasti s pískem ze zdravé kořenové zóny, můžeme pod elektronovým mikroskopem vidět organické usazeniny nalepené na zrnkách písku v místech, kde je písek hydrofobní (obrázek 3).  Na částicích písku odebraných z normálních mís trávníku je jich vidět mnohem méně.  Tyto vodu odpuzující usazeniny byly z hydrofobní části kořenové zóny extrahovány pomocí rozpouštědel a analyzovány v laboratoři.  Jednalo se o lipidy a vosky, o nichž je známo, že jsou vysoce vodoodpudivé.

Původ těchto lipidů a vosků pokrývajících zrnka písku pravděpodobně nelze přičítat jediné příčině.  Existují však silné důkazy, že jedním z faktorů by mohla být předchozí činnost čarodějných kruhů. Někdy lze na golfových greenech pozorovat suché skvrny v podobě kruhů a čar na povrchu , které se podobají starým čarodějným kruhům. Také když se z aktivních čarodějných kruhů odeberou sondy a inkubují se ve vlhkých podmínkách, vyroste houbové mycelium hub z vrstvy, kde je vidět nejvíce hydrofobního písku (obrázek 4).

Souvislost mezi tvorbou suchých skvrn, aktivitou čarodějných kruhů a tvorbou hydrofobních látek houbami z čarodějných kruhů jistě odpovídá zkušenostem greenkeeperů z Velké Británie, ale je třeba mít na paměti, že to pravděpodobně není úplný příběh. Vodoodpudivé půdy existují i v zemědělství i na přírodních travnatých plochách, kde se čarodějné kruhy nikdy nevyskytovaly. Existují také v jiných situacích, například v citrusových sadech po požárech. Jiné studie naznačují, že se houby z čarodějných kruhů na tvorbě vodoodpudivých materiálů obecně nepodílejí, ale že k jejich nahromadění došlo v důsledku produkce organických kyselin vznikajících během přirozených rozkladných procesů v travní plsti. Je nanejvýš pravděpodobné, že se na tom podílí celá řada faktorů.

 

Obrázek 2. Stékání vody z hydrofobní půdy.

 

Co lze udělat pro prevenci a regulaci suchých skvrn? Prvním krokem je identifikace primární příčiny. Je skutečně přítomna hydrofobní vrstva – nebo je trávník pouze vystaven suchu? Je třeba zkontrolovat zavlažovací systém a pomocí měřiče vlhkosti upravit přísun vody, dále je třeba použít kulturní postupy, které se pokusí vytvořit hluboký kořenový systém trávníku a zmírnit případné zhutnění.  Pokud je však přítomna hydrofobní půda, což je v mnoha případech pravděpodobné, je třeba se tímto problémem přímo zabývat. Existuje celá řada pěstebních přístupů, které pomohou situaci zmírnit, např. redukce plevele omezí rozvoj čarodějných kruhů. Provzdušňování a topdressing vhodnými materiály rovněž pomůže nahradit vodoodpudivou půdu čerstvým materiálem.  Pokud je suchá skvrna silná, omezte aplikaci materiálů obsahujících síran železnatý, protože tento materiál místa dále vysušuje. Suchá skvrna zvyšuje stres pro travní porost, a proto je vhodné zmírnit výšku sečení a místo toho zvýšit rychlost greenu válením.  Dobrým dlouhodobým řešením je také změna travního druhu ve prospěch psinečků a kostřav, které mají hlubší kořeny, než jednoleté luční trávy, které jsou náchylné k suchu.

 

Obrázek 3. Organické materiály na povrchu částic písku z hydrofobní vrstvy (vlevo) a relativně čisté částice písku odebrané z normálního trávníku nepostiženého suchou skvrnitostí.

 

Okamžitým řešením je použití smáčedel, která se v moderním trávníkářství stala běžnou praxí a jsou velmi účinným prostředkem proti stresu ze sucha, suché skvrnitosti a vodoodpudivé půdě. Úplně první smáčedla se na trávníky použila už před více než 40 lety a zvolené materiály byly univerzální detergenty, které nebyly určeny pro golfové greeny.  Nejnovější výzkum univerzit i komerčních organizací vedl k výrobě vysoce účinných smáčedel, která nabízejí účinné ošetření suché skvrnitosti. Nejnovější smáčedla dokáží snížit výskyt suchých skvrn prakticky na nulu, a to i v případě nepříznivých faktorů, jako je špatné zavlažování, špatné zakořenění a zhutnění.  V mnoha případech je to právě program se smáčedly, který má zásadní vliv na dosažení špičkové kvality hrací plochy, zejména v kombinaci s moderními programy hnojení a zavlažování s nízkými vstupy.  Mezi smáčedly na trhu jsou však velké rozdíly, proto výběr pečlivě zvažte.  Prověřte si výzkum a vyberte ten správný produkt pro vaši situaci.  Nezapomeňte, že programovaný přístup k aplikaci smáčedla, který začíná na začátku sezóny, zajistí nejlepší výsledky.

 

Obrázek 4. Půdní sonda s inkubovaným myceliem z čarodějného kruhu. Všimněte si, že v povrchové ani hlubší kořenové zóně mycelium přítomné není.