Jaká je ideální půda pro trávníky?

Půda hraje u zdravého trávníku zásadní roli, protože poskytuje rostlinám fyzickou oporu a nezbytnou vodu, vzduch a živiny pro růst.

8 min

Ideální půda se liší v závislosti na situaci a zejména na tom, k čemu bude použita. Půda se skládá z pevných částic, které jsou buď organické nebo minerální povahy. Minerální látky vznikají mechanickým a chemickým zvětráváním částic hornin na menší úlomky. Velikost úlomků je různá, od kamenů a štěrku až po menší částice písku, prachu a jílu.

Organická hmota vzniká z odumřelé vegetace, jako jsou rozkládající se listy a kořeny spolu se zbytky larev hmyzu, houbových hyf a mikroorganismů. Částice organické hmoty jsou různé, od rozpoznatelných zbytků rostlin (surová organická hmota) až po jemněji rozmělněný materiál (humus) v závislosti na stupni rozkladu. Rozklad organické hmoty je způsoben mikroorganismy v půdě a vede k uvolňování živin.

Organická hmota má tendenci se hromadit ve svrchních několika centimetrech nad povrchem. Pokud je organického materiálu příliš mnoho, půda je náchylná k zadržování vody, což ovlivňuje zdravotní stav trávníku, zejména z hlediska vývoje kořenů a náchylnosti k chorobám.

 

Důležitá je textura půdy

Půdy se dělí na typy podle velikosti částic, které obsahují (tj. písek, prach a jíl). Textura půdy významně ovlivňuje její vlastnosti a to, jak funguje jako pěstebního média. Materiál s rovnoměrnou velikostí částic (tj. 90 % středního písku) usnadňuje rychlý pohyb vody a vzduchu v půdě. Jinými slovy, taková půda bude mít dobré drenážní vlastnosti, ale bude náchylná k suchu a náchylná k vyplavování živin důležitých pro zdravý růst rostlin. Půda obsahující smíšené velikosti částic bude mít větší počet malých pórů, protože drobné částice jílu se nacházejí mezi většími kusy písku. Voda se v takové půdě udrží déle, protože se špatně odvádí. Taková půda je náchylná k zamokření v době velkých srážek. Množství a velikost pórů v půdě se nazývá “pórovitost” a je ovlivněna strukturou půdy i její strukturou (viz níže).

Strukturu lze posoudit v laboratoři pomocí sít nebo v terénu třením vlhké půdy mezi prsty. Písčitá půda je na dotek zrnitá, zatímco prachová půda by měla být na dotek mýdlová nebo hedvábná. Jílovité půdy se snadno formují do lepkavých kuliček. Jílovitá půda, která obsahuje přibližně 40 % písku, 40 % prachu a 20 % jílu, je pro pěstování velmi vhodná, ale má tendenci trpět tam, kde je na povrchu velmi silný provoz. V takových případech je lepší volbou materiál s vyšším obsahem písku v poměru k prachu a jílu, ale musí být dostatek srážek nebo zajištěno zavlažování.

 

Důležitá je struktura půdy

Strukturu půdy lze definovat jako “uspořádání půdních částic (písku, prachu a jílu)”. Minerální a organické látky se navzájem spojují a vytvářejí malé hrudky neboli “agregáty”. V dobře strukturované půdě jsou mezi agregáty dostatečně velké póry, které umožňují pohyb vody a vzduchu. Pokud dojde k poškození struktury v důsledku silného opotřebení (velké stroje, silný pěší provoz), půda se zhutní a pórovitost materiálu se sníží. Je to způsobeno tím, že se menší agregáty půdy spojují do větších “blokových” struktur, které brání vertikálnímu pohybu vody, vzduchu a kořenů rostlin.

 

Mohu ovlivnit texturu a strukturu půdy?

Přidáním písku ve spojení s mechanickým provzdušňováním je možné zlepšit strukturu i texturu půdy. Je však nezbytné, aby se použil písek správné kvality (velikosti částic) a tvaru a aby se použilo dostatečné množství písku, které umožní dostatečné zředění menších částic. Použití nevhodného písku a příliš malého množství může mít za následek vyšší úroveň vzájemného spojování částic, což vede ke snížení pórovitosti a většímu zadržování vody v materiálu.

Písek lze aplikovat jako topdressing nebo jej zapracovat do horního profilu půdy při přípravě půdy pro setí. Do Do seťového lůžka lze aplikovat větší množství materiálu než při topdressingu, kterou je třeba provádět v menší míře a často, aby nedošlo k zadušení travních rostlin.

Mechanické provzdušňovací techniky (tj. rozřezávání, aerifikace plnými nebo dutými hroty, hloubkové kypření) jsou nezbytné pro zapracování aplikovaného materiálu do horního profilu a pro zajištění toho, aby se nevytvořila povrchová vrstva, která by mohla vést k vytvoření kapilárního zlomu v kořenové zóně. Mechanické zpracování půdy pomáhá zlepšit její strukturu a pórovitost a zajistit tak větší pohyb vzduchu a vody.

 

Je pH půdy důležité?

Hodnota pH znamená míru kyselosti nebo zásaditosti, která je dána koncentrací vodíkových iontů v roztoku a na negativních výměnných místech (jílové minerály a částice organických látek). Čím nižší je hodnota pH, tím je půda kyselejší. Půda s hodnotou pH nižší než 6,0 je považována za kyselou a nad 7,0 za zásaditou. Hodnota pH mezi 6,0 a 7,0 je klasifikována jako neutrální. Hodnotu pH půdy můžete změřit pomocí jednoduché sady na měření pH půdy, která je k dostání v mnoha zahradnických centrech, nebo zasláním vzorku do laboratoře.

pH půdy ovlivňuje dostupnost některých živin (např. fosforu) a má vliv na úroveň mikrobiální aktivity, která je zodpovědná za rozklad organické hmoty a recyklaci živin. Ideální pH se liší v závislosti na druhovém složení trávníku, ale v ideálním případě by se mělo udržovat v rozmezí 5,0 až 7,0. Přesněji řečeno, okrasný trávník obsahující jemné psinečky a kostřav by měl mít v ideálním případě pH 5,0-5,5, aby měl výhodu oproti jednoletým lučním travám, které upřednostňují vyšší pH mezi 5,5 a 7,5. V případě, že se jedná o okrasný trávník, je třeba udržovat pH v rozmezí 5,0-5,5. Užitkové travnaté plochy s převahou jílku vytrvalého dávají přednost pH v rozmezí 5,5-7,0.

Kyselé pH lze zvýšit použitím vápna, a to buď ve formě dolomitického vápence (uhličitanu hořečnatého) nebo uhličitanu vápenatého. Vliv má také aplikace dusíkatých hnojiv a zásadité závlahové vody, ale účinek bude pozvolnější. Alkalitu lze snížit použitím síranů, především hnojiv se síranem amonným nebo síranu železnatého.

Tipy pro kvalitní trávník

Pro zdravý trávník je nezbytné, aby rostliny měly dobře vyvinutý kořenový systém, který optimalizuje příjem vody a živin, zejména v obdobích stresu (horko a sucho). Schopnost vytvořit takový kořenový systém je do značné míry ovlivněna půdou, a to následujícími způsoby:

  • Zlepšete strukturu a udržujte pórovitost pravidelným provzdušňováním. Špatně strukturovaná kompaktní půda ztěžuje vývoj zdravého kořenového systému, protože tvoří fyzickou překážku růstu a omezuje pohyb vzduchu a vody.
  • Špatně strukturovaná půda může mít za následek omezený odtok vody a způsobovat zamokření za vlhka, což omezuje dostupnost vzduchu (kyslíku) v půdním profilu. Pro zlepšení infiltrace a pórovitosti proveďte topdressing pískem a půdu provzdušněte. V případě potřeby nainstalujte podpovrchovou trubkovou drenáž.
  • Vysoký obsah organické hmoty omezuje pohyb vody a vytváří nerovnováhu mezi vzduchem a vodou v půdním profilu a snižuje mikrobiální aktivitu, čímž se problém ještě více prohlubuje. Přebytečnou organickou hmotu fyzicky odstraňujte (propichování dutými hroty, vertikutace), aplikujte topdressing a kontrolujte výživu a závlahu.
  • Kyselé pH omezí dostupnost živin v půdním roztoku a sníží dobu působení hnojiv. V případě potřeby ovlivněte pH trávníku pomocí vhodných přípravků (viz výše).

Pokud jde o půdu, existuje mnoho aspektů, které je třeba vzít v úvahu, aby trávník dobře rostl a dlouho vydržel. Pokud je to možné, měly by se změny provádět před výsevem, kdy ještě nehrozí žádné dopady na zdraví trávníku. Při provádění prací by se také mělo přihlížet ke správným podmínkám. Pokud se půda zpracovává za vlhka, je velká pravděpodobnost, že dojde k poškození půdní struktury, což ovlivní vlastnosti této půdy jako pěstebního média na řadu let.