Bemestingsadvies voor het telen van ,wijndruiven

Ontdek meer over het bemesten van wijndruiven, praktisch advies en geschikte producten voor een optimaal resultaat in je wijngaard.

Advies voor het telen van wijndruiven (Vitis vinifera)

 • Bodems: Druivenstokken kunnen zich aanpassen aan allerlei grondsoorten en als de diepte, textuur en wateromstandigheden in de bodem gunstig zijn produceren deze planten verkoopbare opbrengst, ook in weinig vruchtbare bodems. Druivenstokken hebben een goed gedraineerde bodem nodig.

 • In bodems met hoge pH (boven 7,5) kunnen tekorten aan fosfaat en andere micronutriënten zoals ijzer ontstaan.

 • Als de bodem diep genoeg is kan door middel van gras tussen de rijen erosie en onkruid worden voorkomen.

 • Locatiekeuze: Plaatselijke microklimaten spelen een belangrijke rol voor het succes van druiventeelt op een specifieke locatie. De belangrijkste factoren zijn koude lucht en afwatering.

 • Andere factoren om rekening mee te houden bij de keuze van de locatie zijn de beschikbaarheid van veel zonlicht en beschutting tegen sterke wind en zware hagel.

 • Wijndruiven hebben een warm en droog klimaat nodig, met warmte overdag, koelte ‘s nachts en een lage luchtvochtigheid. Dat levert doorgaans druiven van betere kwaliteit op.

 • Het seizoen op een specifieke locatie moet zo lang en warm zijn dat zowel de vruchten als de vegetatieve delen van de druivenstok kunnen rijpen.

 • De winter moet zo lang en koud zijn dat de druivenstokken in rusttoestand komen. Vorst laat in het voorjaar zijn een bedreiging voor jonge knoppen, omdat die gevoelig zijn voor temperaturen onder nul. Bloemclusters kunnen daardoor beschadigd raken en afsterven.

 • Er moet voldoende zonlicht zijn voor fotosynthese om de vruchten en de stok van voldoende koolhydraten te voorzien.

 • Regen in de rijpingsfase kan verschillende druivenziekten veroorzaken.

 • Druppelirrigatie zorgt voor een optimale watertoevoer voor de productie van druiven. Deze irrigatiemethode wordt nu veel toegepast in intensieve druiventeelt om de productieperiode te verlengen en betere kwaliteit en hogere opbrengst te realiseren.

Wijngaard in Bourgondië
Meunierdruif in de regio Champagne voordat de tros zich sluit.

Nutriëntenbehoefte

Druivenstokken kampen minder snel met een mineralentekort en hebben een lagere nutriëntenbehoefte dan veel andere tuinbouwgewassen. Het toedienen van fosfaat, kalium en kalk moet gebeuren op basis van de resultaten van een bodemmonster. In periodes met actieve opname moet de stikstofmeststof worden toegediend om verlies door uitspoeling van de bodem te voorkomen. Hieronder valt de periode van het openbreken van de knoppen tot begin van de rijping, en direct na de druivenoogst als de bladeren nog niet zijn gevallen. Meerdere stikstofgiften hebben de voorkeur boven een enkele grote gift in het voorjaar. In wijngaarden kunnen de meeste stikstofvormen worden toegepast.

Dynamische nutriëntopname in de loop van een teeltseizoen

De volgende dynamische patronen zijn zichtbaar:

 •  N-opname is in het begin van het seizoen relatief laag en neemt sterk toe tot aan de vruchtzetting, daalt vervolgens sterk tot aan de oogst, en stijgt weer sterk na de oogst.
 • P volgt een vergelijkbaar patroon, maar neemt alleen toe na de oogst.
 • De opname van K start het hoogste van alle bovengenoemde mineralen, neemt sterk af tot aan de oogst, en herstelt licht na de oogst.

Rol van nutriënten

Stikstof

Bevordert hoge opbrengsten en zorgt voor vegetatieve groei van het gewas. Speelt een belangrijke rol in de synthese van eiwitten, die rechtstreeks betrokken zijn bij groei en opbrengst.

Fosfaat

Stimuleert de ontwikkeling van een goed wortelstelsel. Een voorwaarde voor bloei en dus voor het aantal vruchten en het behouden ervan. Essentieel voor de juiste energiehuishouding in de plant. Bevordert celdeling.

Kalium

Verbetert het transport van suikers naar de vruchten. Een katalysator van tientallen enzymatische reacties. Reguleert de waterhuishouding, met name via de huidmondjes. Verbetert het suikergehalte van de vruchten. Vermindert de gevoeligheid voor allerlei soorten abiotische en biotische vormen van stress. Zorgt voor een diepgroene vruchtkleur, stevig vruchtvlees, betere vorm en hogere totale opbrengst.

Calcium

Stimuleert celwandstabiliteit en geeft de plant zo een sterke structuur, en bevordert de weerstand tegen ziekten. Het zorgt ook voor een betere houdbaarheid.

Magnesium

Is het centrale element van het chlorofylmolecuul en speelt een belangrijke rol in fotosynthese. Verhoogt Fe-benutting. Drager van fosfaat in de plant. Is zowel een activator als een bestanddeel van veel enzymen. Helpt een diepgroene vruchtkleur te bereiken.

IJzer

Essentieel voor eiwitten en chlorofylsynthese. Belangrijke factor voor veel enzymen, speelt een rol bij energie-overdracht en ademhalingsstelsels.

Mangaan

Translocatie van suikers en koolhydraten. Bestuiving en zaadproductie Celdeling en celwandvorming, betrokken bij Ca-opname en -gebruik.

Zink

Productie van auxine, een essentieel groeihormoon. Bevordert synthese van eiwitten en chlorofyl. Noodzakelijk voor zetmeelvorming en goede wortelontwikkeling.

Koper

Betrokken bij het stikstof- en koolhydratenmetabolisme. Een katalysator voor fotosynthese en ademhaling. Maakt deel uit van enzymen die betrokken zijn bij het bouwen van aminozuren en deze omzetten in eiwitten.

Molybdeen

Belangrijk voor nitraatreductase-activiteit, zet nitraten om in aminozuren.

Nutriëntgebreken

VoedingsstofBeschrijving
Stikstof- Volwassen bladeren: uniform klein en lichtgroen of geel, over de hele wijnstok.
- Scheutgroei: traag en stopt in midzomer
- Internodiën: kort
- Vruchtrijping: vroegrijp
- Vruchtkwaliteit: slecht, inclusief slechte kleur in rode variëteiten
- Totaal N in bloeitijd bladsteel 1%; Nitraat-N in bloeitijd bladsteel: 350ppm

Ref.: Christensen
Fosfaat• P-deficient plants have weak roots, are stunted, and produce small, dark green or brown leaves.
• Fruit-set is reduced, thus impairing production.
• Phosphorus deficiency is most common when soil pH is too low (<5.5) or too high (>7.0).

Ref.: Christensen
Kalium- De oude bladeren zijn het gevoeligst, ze vertonen marginale chlorose en in ernstige gevallen sterven de bladranden af.
- De bladeren krijgen een doffe donkergroene kleur. In het midden tot het einde van de zomer kunnen de bladeren een bronzen kleur hebben, vooral aan de westkant van de trellis. Sommige
Sommige bladeren kunnen donkere vlekken ontwikkelen.
- K-tekort kan verergerd worden door dolomietkalk aan te brengen, wat gedaan wordt om de pH te verhogen en de grond te verrijken met Mg.
- Ernstig K-tekort vermindert de groeikracht, de grootte van de bessen en de opbrengst van het gewas aanzienlijk.

Ref.: Christensen
Magnesium- Vergeeling van oudere bladeren, beginnend tussen de hoofdnerven, die een smalle groene rand behouden. Deze interveinale chlorose verschijnt eerst als verspreide vlekken. Jongere bladeren worden minder aangetast. Tenzij het gebrek ernstig is, wordt het pas laat in de zomer duidelijk.
- Jonge bladeren vertonen nooit symptomen, tenzij de hele wijnstok extreem aangetast is.
- De opbrengst vermindert.
- Mg-tekort kan de opbrengst verminderen en de rijping vertragen als de bladchlorose ernstig genoeg wordt om de fotosynthese te belemmeren.
- Een tekort komt vooral voor op percelen met pH 5,5 en percelen die veel N, Ca of K meststoffen hebben gekregen, op lichte bodems en in zeer droge jaren.

Ref. Damial, Ohio, 2005.
IJzer- Lichte interveinale vergeling verschijnt het eerst op jongere bladeren. Alle andere bladeren blijven donkergroen.
- Verminderde scheutgroei en opbrengst.
- Planten met ijzertekort zijn geel en kreupel.
- Wordt meestal waargenomen bij het kweken in alkalische (pH 7,0) of kalkrijke bodems.
bekalking, slechte drainage of hoge concentraties metaalionen in de bodem of voedingsoplossing.

Ref.: Christensen
Mangaan- De symptomen verschijnen halverwege tot laat in de zomer, als een interveinale chlorose of vergeling van de basisbladeren.
- Aangezien Mn-deficiëntie alleen de minder fotosynthetisch actieve oudere bladeren aantast, is opbrengstverlies door Mn-deficiëntie zelden een probleem.
- Mn-tekort komt voor op pH 7 bodems en op zand-, kalk- of kalkrijke bodems..
Molybdeen- Oudere bladeren worden het eerst aangetast, als een witachtig-tanige interveinale chlorose die in ernstige gevallen gepaard gaat met marginale bladverbranding, gevolgd door afsterven van het weefsel aan de randen. .
- Planten worden ernstig belemmerd.• Plants severely stunted.
Zink- Jonge bladeren zien er vergeeld uit en zijn meestal kleiner.
- Interveinale vergeling vergelijkbaar met die veroorzaakt door Fe-tekort.
- De nieuwe groei wordt negatief beïnvloed met kortere internodiën die belemmerde scheuten produceren.
- Oudere bladeren vertonen aanvankelijk geelgroene interveinale chlorose, die zich later ontwikkelt tot geel/witachtig. De nerven behouden hun groene randen.
- Veel minder bloemen, die onvruchtbaar kunnen zijn.
- Verdorde trossen met kleine, onderrijpe vruchten.

   

Stikstofgebrek                                                     Fosfaatgebrek 

   

Kaliumgebrek                                                   Magnesiumgebrek

   

Mangaangebrek                                             IJzergebrek

   

Zinkgebrek

Bemestingsmethoden

Bodembemesting

Geef stikstof binnen 30-60 cm van de druivenstok in een strook en werk dit in. Fertigatie is ook een optie. Als stikstofbemesting is een jaarlijkse gift van 35-60 kg/ha netto stikstof op zanderige leemgrond een goed uitgangspunt voor volwassen wijngaarden. Jongere wijngaarden (1e en 2e teeltseizoen) hebben doorgaans niet meer dan 30 k/ha netto stikstof nodig.

Fertigatie  in open veld en beschermde teelt

Omdat druppelirrigatie voor dit gewas algemeen gebruik is, wordt bemesting doorgaans toegediend via fertigatie in de vorm van volledig oplosbare meststoffen. Daarbij worden de verhoudingen N-P-K-Ca-Mg per groeistadium afgestemd op de behoeften van het gewas.

Bladbemesting

Een correct toegepast bladbemestingsschema richt zich meestal op micronutriënten en kan belangrijke voordelen bieden. Voordat voedingsstoffen worden gespoten moet in een laboratorium een bladsteelanalyse van aangetaste en normale bladeren worden uitgevoerd, evenals een bodemanalyse. In combinatie met de zichtbare symptomen dienen de uitslagen van deze analyses als basis voor een passende strategie.

V&A

Hier lees je een aantal veelgestelde vragen die we kregen van telers over het telen van druivenstokken.

 • Het is belangrijk om in de plantfase bemesting met name voldoende kalium, magnesium en fosfaat toe te dienen. Tijdens de productiefase van de plant zorgt elke oogst er voor dat voedingsstoffen worden opgenomen, en daarom moet de druivenstok elk jaar een dosis N, P, K en Mg krijgen.

 • Elk van deze bemestingsmethoden is geschikt. Een combinatie van methoden is vaak het advies.

 • Meestal moet voor druivenstokken de K:Mg-ratio in de bodem tussen de 2 en 3 liggen. Een meststof zoals Polysulphate kan deze verhouding handhaven.

 • Een goede toevoer van kalium in de plant waarborgt voldoende opbrengst en een goed suikergehalte. Polysulphate zorgt dat deze voedingsstoffen gedurende de hele gewascyclus beschikbaar zijn.

 • Het belangrijkste effect is dat de plant vergeelt en de fotosynthese afneemt, waardoor de druiven niet worden gevormd met alle nodige bestanddelen om een goede wijn te maken. Polysulphate zorgt er voor dat deze voedingsstoffen gedurende de hele gewascyclus beschikbaar zijn.

Meer weten of heb je een andere vraag?

Gerelateerde gewassen

Ontdek andere gewassen