De CO2-voetafdruk van de landbouw verkleinen

Nu agrovoedselsystemen naar schatting 31% bijdragen aan door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies wereldwijd, kijken we naar 10 praktische stappen die de CO2-voetafdruk van de landbouw verminderen.

8 min

Het klimaat verandert. De wetenschap is ondubbelzinnig dat de wereld opwarmt en dat dit het gevolg is van menselijke activiteiten. Het decennium van 2011 tot 2020 was het warmste decennium ooit, met een gemiddelde temperatuur die 1°C boven het pre-industriële niveau lag. Wetenschappers erkennen dat menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, het kappen van bossen en landbouw, de belangrijkste oorzaken zijn van deze opwarming. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) schat dat het wereldwijde agrovoedselsysteem alleen al 31% bijdraagt aan alle door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies.

Netto Nul Doel

De belangrijkste maatstaf voor de uitstoot van broeikasgassen is de CO2-voetafdruk. De CO2-voetafdruk geeft de omvang aan van de kooldioxide-uitstoot van een persoon, organisatie, actie of product. De VN heeft als doel gesteld dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 zo goed als nul moet zijn, waarbij de resterende uitstoot uit de atmosfeer wordt geabsorbeerd door bijvoorbeeld de oceanen en bossen. Dit doel heeft gevolgen voor ons allemaal, op het werk en thuis. Hoewel het doel is om in 2050 tot net nul te komen, kunnen we allemaal nu al beginnen met het verminderen van onze CO2-voetafdruk. Dat geldt ook voor landbouwbedrijven.

Het goede nieuws is dat er erkende duurzame praktijken zijn die de landbouw vandaag al kan toepassen om zijn CO2-voetafdruk te verminderen. Het draait allemaal om duurzamer zijn. Door de impact van hun acties op het milieu te begrijpen, kunnen telers de kennis opdoen die nodig is om hun impact op het milieu te verminderen.

Working towards a Net Zero Future

Onze planeet beschermen

Het veiligstellen van de toekomstige gezondheid van onze planeet is een fundamentele pijler van duurzaamheid. Een belangrijk aspect hiervan is duurzame landbouw, die van vitaal belang is voor het behoud van de levensvatbaarheid van landbouwgrond voor toekomstige generaties. Aangezien de wereldwijde vraag naar voedsel blijft stijgen om te voldoen aan de behoeften van een groeiende bevolking, is het belangrijker dan ooit om de productiviteit van het beschikbare land nu te optimaliseren en ervoor te zorgen dat landbouwgrond toekomstige generaties duurzaam kan voeden.

 

Nu we begrijpen hoe belangrijk het is om de landbouw nog duurzamer te maken, kunnen we een aantal van de beste methoden onderzoeken om de koolstofvoetafdruk van de landbouw te verminderen.

  1. Implementeer vruchtwisselingen

Gewasrotaties zijn een essentieel hulpmiddel om de bodem gezond te houden. De diversiteit aan planten en micro-organismen in de bodem beïnvloedt de gezondheid van de bodem. Het gebruik van vruchtwisselingen vergroot deze diversiteit en vermindert de druk van ziekten en plagen als gevolg van jarenlang herhaaldelijk verbouwen. Gewasrotatie en gewasworteldiepte ondersteunen een goede bodemstructuur en zorgen ervoor dat verschillende gewassen bodemvoedingsstoffen op verschillende bodemdieptes gebruiken.

  1. Implementeer de 4V’s benadering voor nutriëntenbeheer

De 4 V’s van nutriëntenbeheer omvatten het juiste moment, de juiste dosering, de juiste bron en de juiste plaats. Het doel van de 4V’s is om voedingsstoffen te houden waar ze nodig zijn – op en in het veld. De juiste tijd betekent de toepassing van voedingsstoffen afstemmen op de vraag van het gewas. De juiste hoeveelheid verwijst naar het afstemmen van de hoeveelheid meststof op de opname van voedingsstoffen door het gewas. De juiste bron houdt rekening met het gekozen type meststof en of het een verbeterde efficiëntietechnologie bevat, zoals remmers, langzame afgifte of gecontroleerde afgifte. En de juiste plaats is de precieze plaatsing van de meststof, zodat de gewassen met succes voedingsstoffen kunnen opnemen.

  1. Verminder braakligging

In veel regio’s, vooral in semi-aride gebieden, is het gebruikelijk om land gedurende een heel groeiseizoen braak te laten liggen. Deze aanpak brengt echter aanzienlijke nadelen voor het milieu met zich mee en moet worden vermeden. Braakliggend land heeft nadelige neveneffecten, waaronder het gebruik van fossiele brandstof voor het bewerken van de grond om onkruid te bestrijden, de afbraak en uitputting van organisch materiaal in de bodem en een verhoogd risico op bodemerosie.

  1. Beheer grondbewerking om bodemverstoring te minimaliseren

Hoewel grondbewerking soms nodig is om bodemverdichting te verminderen, zal het vermijden ervan de CO2-voetafdruk van de landbouw verlagen. Voor grondbewerking zijn landbouwmachines nodig, zoals tractoren, die fossiele brandstoffen verbranden. Grondbewerking kan de bodem ook blootstellen aan erosie en schade toebrengen aan regenwormen en andere bodemorganismen die bijdragen aan de verbetering van de vruchtbaarheid en structuur van de bodem.

  1. Neem bodemmonsters om de gezondheid van de bodem te bewaken en te beheren

Hoewel de bodem visuele aanwijzingen kan geven over de toestand ervan, is het nemen van bodemmonsters essentieel voor een beter begrip van de gezondheid van de bodem. Bodemtests kunnen zowel de nutriëntenniveaus als de fysieke en biologische eigenschappen weergeven. Bodemtests voorzien agronomen en telers van de informatie om weloverwogen en gefundeerde beslissingen te nemen ter ondersteuning van de gezondheid van bodem en gewas.

  1. Gebruik bodembedekkers

Vanggewassen zijn een krachtig hulpmiddel voor duurzaamheid. Ze verbeteren de organische stof in de bodem, bevorderen de nutriëntencyclus, kunnen N uit de lucht binden, voorkomen dat akkers braak komen te liggen en beschermen tegen bodemerosie.

  1. Beheer de hoeveelheid mest en de timing van de toepassing

Herinner je je de 4 V’s? Bij mest zijn de toedieningshoeveelheid en -timing van cruciaal belang voor het minimaliseren van afspoeling en de uitstoot van broeikasgassen, terwijl cruciale voedingsstoffen in de bodem blijven.

  1. Investeer in hernieuwbare energie en energie-efficiënte apparatuur

Bijna 6% van de productie-emissies in de landbouw zijn afkomstig van brandstofverbruik op de boerderij. Hernieuwbare energie kan de CO2-voetafdruk van de boerderij positief beïnvloeden en het kan boeren ook geld besparen.

  1. Adequaat gebruik van meststoffen

Meststoffen spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid en koolstofvoetafdruk van de landbouw. Meststoffen kunnen de opbrengst en de kwaliteit van gewassen verbeteren en tegelijkertijd de uitputting van voedingsstoffen in de bodem tegengaan. Vooruitgang in de meststoffentechnologie, zoals gecontroleerd vrijkomende meststoffen en fertigatiemeststoffen, maakt een nauwkeuriger en efficiënter gebruik van meststoffen mogelijk. Beide bemestingstechnologieën zorgen voor een gelijkmatige verdeling van voedingsstoffen gedurende de hele gewascyclus. Ze minimaliseren ook schade aan gewassen door verbranding van meststoffen en verminderen het verlies van voedingsstoffen in het milieu.

  1. Gebruik een datagestuurd beslissingsondersteunend systeem

Het gebruik van een datagestuurd ondersteuningssysteem voor het nemen van cruciale beslissingen over gewasbescherming en voedingsstoffenbeheer zorgt ervoor dat telers de optimale hoeveelheden en typen inputs op het bedrijf gebruiken. Met datagestuurde ondersteuningssystemen kunnen telers meerdere alternatieven vergelijken, processen beter begrijpen en bronnen van onvoorspelbaarheid identificeren, wat leidt tot een duurzamer gebruik van middelen.

 

ICL ondersteunt telers bij hun duurzame landbouwdoelen

Met het oog op dit steeds belangrijker wordende doel van duurzaamheid kunnen telers bij ICL terecht voor ondersteuning. Onze R&D-teams hebben samen met onze klanten en agronomen de gebieden geïdentificeerd waarop we onze boeren kunnen ondersteunen door hulpmiddelen te ontwikkelen en te leveren om de duurzaamheid van landbouwbedrijven te helpen verbeteren en de ecologische voetafdruk van landbouwbedrijven te verkleinen.

Meststoffen, biostimulanten en AgTech-oplossingen zijn enkele van de huidige en opkomende innovaties van ICL die kunnen helpen de CO2-voetafdruk van landbouwbedrijven te verkleinen.

Meststoffen

Een gewas heeft een uitgebalanceerde toevoer van voedingsstoffen nodig om zijn volledige opbrengstpotentieel te halen. ICL’s meststoffen zijn uitstekende plantenvoedingsproducten die de voedingsstoffen leveren die planten nodig hebben. Door de verbeterde efficiëntie in het gebruik van voedingsstoffen met onze CRF-producten (controlled release fertilizer) kunnen telers een hogere of gelijkwaardige opbrengst behalen met een lagere toedieningssnelheid. Het verlagen van de toedieningssnelheid van voedingsstoffen levert een aanzienlijke verlaging op van de koolstofvoetafdruk van het gewas.

Biostimulanten

Biostimulanten zijn gevarieerde en diverse producten, ontworpen om planten tijdens hun hele levenscyclus te ondersteunen. Biostimulanten kunnen worden gebruikt om de bodem te revitaliseren, voor zaadbehandeling of om gewassen te helpen snel te herstellen van stress zoals hitte of droogte. Ze kunnen ook een betere wortelgroei bevorderen en de microbiële activiteit in de bodem stimuleren.

AgTech-oplossingen

AgTech-oplossingen hebben alles te maken met slimmere landbouw, zoals het gebruik van gegevens, slimme sensoren, autonome machines en AI om op gegevens gebaseerde besluitvorming, gewasbeheer en nauwkeurige oplossingen voor gewasvoeding te ondersteunen. AgTech heeft een reëel potentieel om innovatieve, op technologie gebaseerde benaderingen te bieden voor het oplossen van uitdagingen in de landbouw, waaronder het verminderen van de CO2-voetafdruk.

 

Het potentieel voor innovatie in het verminderen van de koolstofvoetafdruk van de landbouw is aanzienlijk. Onze RD&I-initiatieven voor de volgende generatie meststoffen bij ICL zijn gericht op het leveren van producten met een efficiënter nutriëntengebruik met een betere fosfor- en stikstofopname, waardoor nutriëntenverliezen worden verminderd om de Europese Green Deal aan te pakken. Deze meststoffen kunnen ook de focus op basismeststoffen voor zure en alkalische bodems versterken, zowel in gecoate als in geïntegreerde oplossingen.

Innovatie is ook cruciaal in de circulaire economie van teruggewonnen en gerecyclede voedingsstoffen, specifiek voor fosfor en stikstof. ICL heeft de markt al geleid met onze eqo.x release technologie, de eerste volledig biologisch afbreekbare coating voor gecontroleerd vrijkomende meststoffen. En de verdere ontwikkeling van kosteneffectieve meststofkorrels met langzame afgifte, organisch-minerale meststoffen en meststoffen met verbeterde efficiëntie kunnen de koolstofvoetafdruk van de landbouw positief beïnvloeden.

 

De CO2-voetafdruk van de landbouw verkleinen

Aangezien het mondiale agrovoedselsysteem verantwoordelijk is voor 31% van alle door de mens veroorzaakte mondiale broeikasgasemissies, is het duidelijk dat de landbouw zich moet inzetten voor de netto nul-doelstelling. Er is niet één oplossing om dit te bereiken. Het herzien van managementpraktijken en het afwegen van duurzaamheid en CO2-voetafdruk bij het nemen van beslissingen over gewasvoeding laat zien dat telers een groot potentieel hebben om een verschil te maken in hun CO2-voetafdruk.

ICL’s agronomie- en R&D-teams zetten zich in voor duurzaamheid. We blijven werken aan innovatieve oplossingen om de CO2-voetafdruk van de landbouw te verminderen. Met meststoffen met gecontroleerde afgifte en fertigatie, biostimulanten, AgTech-oplossingen en opkomende innovaties, zijn we ervan overtuigd dat ICL het pad effent voor een betere en duurzamere toekomst.