Agronomowie ICL upraszczają program zdrowia gleby

Rozszyfrowywanie rolnictwa: Pokonywanie zawiłości w celu uzyskania wysokich plonów wymaga więcej niż tylko maksymalizacja produkcji

Listopad 3, 2023
3 min

W złożonym, świecie rolnictwa, istnieje wiele czynników, które producenci muszą uwzględnić, aby osiągnąć cel: stałe, wysokiej jakości i obfite plony. Aby zmniejszyć wpływ na środowisko, nie należy robić wszystkiego, co konieczne dla uzyskania najwyższego plonu. Trzeba również brać pod uwagę inne czynniki poza zapotrzebowaniem roślin na składniki odżywcze.

Jednym z kluczowych aspektów produkcji roślinnej jest zdrowie gleby, które wpływa na dostępność składników odżywczych, ich straty i ostatecznie plon roślin. Z uwagi na ogromną liczbę czynników, które mogą wpływać na zdrowie gleby oraz szeroki zakres wskaźników dostępnych do oceny różnych elementów zdrowia gleby,  jest to złożony temat.

Zrozumienie Naukowe

Na szczęście, eksperci z dziedziny agronomii w ICL zainicjowali projekt mający na celu uproszczenie złożoności zdrowia gleby. Monitorowanie wszystkich wskaźników zdrowia gleby jest nieopłacalne dla producentów. Dlatego zespół agronomów ICL połączył swoją wiedzę i doświadczenie, aby zidentyfikować skróconą listę wskaźników zdrowia gleby, które jasno wskazują na stan gleby. Praca uwzględnia złożoną dynamikę systemów rolniczych, ale mamy nadzieję, że wyodrębnienie kluczowych elementów zdrowia gleby ułatwi ich zrozumienie, jednocześnie pomagając producentom rolnym obniżyć koszty związane z oceną i monitorowaniem stanu gleby.

 

Lokalne Warunki Glebowe

W ramach oceny zdrowia gleby niezmiernie ważne jest zrozumienie nieodłącznych cech gleby, które mogą być determinowane przez lokalizację. Chociaż te cechy są często trudne do zmiany, nadal istotne jest zrozumienie, w jaki sposób mogą one współdziałać z programami odżywiania roślin. Należą do nich mineralogia gleby, jej pH i zasolenie, oraz pojemność sorpcyjna gleby, czyli zdolność do dostarczania kationów  do roztworu glebowego.

Zarządzanie Gospodarką Rolną

Decyzje dotyczące zarządzania uprawami mają również wpływ na stan zdrowia gleb. Wybór technik nawadniania, sposobu uprawy, stosowania roślin okrywowych i płodozmianu, wykorzystywania technik rolnictwa precyzyjnego oraz integracja hodowli zwierząt – wszystkie te czynniki mogą wpływać na zdrowie gleb w dłuższej perspektywie czasowej

Wpływ Uprawy na Zdrowie Gleby

Podobnie, decyzje dotyczące środków stosowanych w produkcji roślinnej mogą mieć potencjalny wpływ na zdrowie gleby. Możemy podzielić je na trzy szerokie kategorie: produkty do odżywiania roślin, produkty poprawiające strukturę gleby oraz produkty do uzdatniania gleby.

Produkty do odżywiania roślin obejmują nawozy mineralne i biostymulatory, w tym te do solubilizacji składników odżywczych, probiotyki do wiązania azotu lub biostymulatory prebiotyczne.

Produkty poprawiające strukturę gleby mogą obejmować nawozy organiczno-mineralne, oborniki, hydrowęgle i biowęgle oraz komposty.

Produkty do uzdatniania gleby mogą składać się z biostymulatorów użyźniających glebę, gipsu i siarki elementarnej.

Monitorowanie zdrowia gleby

Przy rozważaniu najlepszego sposobu poprawy zdrowia gleby, pierwszym krokiem jest pomiar istniejącego stanu gleby. Jednakże, nie istnieje pojedynczy test, który określiłby ogólne zdrowie, a z tak wieloma czynnikami odgrywającymi rolę, jak rolnicy mogą określić zdrowie swojej gleby?

Pomiar licznych parametrów jest wyzwaniem i sprawia, że analiza gleby staje się zniechęcającym i kosztownym zadaniem. Aby uprościć ten proces, agronomi ICL zidentyfikowali cztery kluczowe parametry glebowe. Skupiając się na ocenie tych konkretnych czynników, rolnicy mogą skutecznie ocenić zdrowie swojej gleby.

Należą do nich zawartość materii organicznej w glebie, stabilność agregatów i zagęszczenie gleby, pojemność wodna gleby, oraz ilość i różnorodność mikroorganizmów glebowych. Monitorowanie tych kluczowych wskaźników umożliwia rolnikom ocenę aktualnego stanu gleby oraz monitorowanie, w jaki sposób inputy uprawowe i techniki agrotechniczne wpływają na zdrowie gleby w czasie.

Wykorzystanie tych mierzalnych wskaźników do uproszczenia procesu monitorowania zdrowia gleby może ułatwić integrację zdrowia gleby w decyzje dotyczące zarządzania gospodarstwem rolnym. Oczywiście, plon i jakość upraw zawsze będą krytyczne, ale korzystanie z wyników Agendy Zdrowia Gleby ICL może oznaczać długoterminową zrównoważoność rolnictwa.