Magazynowanie i ochrona nawozów

W magazynach nawozów substancje odżywcze występują w wysokim stężeniu. Ta prosta lista kontrolna ułatwia pilnowanie, aby nawozy były magazynowane prawidłowo.

2 min

W magazynach nawozów substancje odżywcze występują w wysokim stężeniu i muszą być prawidłowo przechowywane. W magazynach występują między innymi takie zagrożenia, jak uwolnienie substancji odżywczych w związku z rozerwaniem, uszkodzeniem lub nieszczelnością pojemnika, nieracjonalne użycie z powodu słabych zabezpieczeń, przechowywanie nadmiernej ilości nawozów wskutek nagromadzenia przeterminowanych materiałów, co niepotrzebnie podnosi poziom ryzyka, a także spalanie zawartych w nawozie utleniaczy (np. azotanów) w wyniku pożaru lub innego kataklizmu. Nawozy mogą wyrządzić szkody, jeśli dotrą do wód powierzchniowych lub gruntowych.

 

Lista kontrolna: Magazynowanie nawozów

 1. Wyznaczyć określony budynek lub miejsce na magazynowanie nawozów. Miejsce to musi być oddzielone od biur, wód powierzchniowych, pobliskich zabudowań mieszkalnych i akwenów, odizolowane od pestycydów i chronione przed działaniem wysokiej temperatury oraz wody. Miejsce magazynowania musi mieć nieprzepuszczalne podłoże z dodatkową izolacją i znajdować się daleko od materiału roślinnego i ciągów komunikacyjnych.
 2. Miejsce lub budynek magazynu należy zamykać na klucz i wyraźnie oznakować jako magazyn nawozów. Na oknach i drzwiach budynku należy umieścić naklejki informujące strażaków o obecności nawozów i innych produktów na wypadek akcji gaśniczej lub akcji likwidacji wycieku. Na miejscu muszą znajdować się łatwo dostępne gaśnice, a także informacje o numerach alarmowych.
 3. Pod duże beczki lub worki powinno się podkładać palety, aby nie leżały one bezpośrednio na podłożu. Mniejsze pojemniki powinno się układać na półkach z wystającą krawędzią, aby nie spadały. Stalowe półki są łatwiejsze w czyszczeniu w razie wycieku.
 4. Kwasy przechowywać w miejscach z nieprzepuszczalnym podłożem i wykonanymi spływami ze wszystkich powierzchni do specjalnej studzienki do neutralizacji wycieków. Na miejscu musi być dostępny odpowiedni zapas środków ochrony indywidualnej.
 5. W pobliżu muszą być przygotowane odpowiednie środki do likwidacji wycieków (np. sorbenty) i zbierania materiałów sypkich (np. szufla, śmietniczka, miotła i wiadra).
 6. W miejscach magazynowania ogólnych zapasów do upraw szklarniowych nie mogą znajdować się żadne artykuły spożywcze, napoje, produkty tytoniowe ani pasze.
 7. Jeśli jest planowane przechowywanie dużych zbiorników materiałów masowych, musi być przygotowany obszar powstrzymujący wyciek o pojemności co najmniej 125% pojemności największego zbiornika materiałów masowych. Należy poświęcić szczególna uwagę skoncentrowanym roztworom podstawowym i zapewnić dodatkowe metody powstrzymywania ich wycieku.
 8. Worki i skrzynki z nawozami otwierać nożem bezpiecznym (np. Stanley) lub nożyczkami; otwarte pojemniki zamykać i umieszczać z powrotem w magazynie oraz przechowywać je w suchym miejscu.
 9. Przechowywać nawozy w oryginalnych pojemnikach, jeśli nie są uszkodzone; etykiety muszą być widoczne i czytelne. Nigdy nie używać do przechowywania pojemników po żywności lub napojach.
 10. Starannie aktualizować wykaz zapasów w miarę dokładania lub usuwania chemikaliów z magazynu i pilnować, aby zawsze była notowana data zakupu materiałów. Usuwać przeterminowane artykuły zgodnie ze wskazówkami urzędów ochrony środowiska.
 11. Zapewnić w miejscu magazynowania aktywną mechaniczną regulację temperatury, ochronę przed bezpośrednimi źródłami ciepła (słońce świecące przez okna, rurociągi pary, piece itp.) i odpowiednią wentylację.
 12. Nigdy nie przechowywać nawozów w zadaszonej studni ani obiekcie, w którym znajduje się porzucona studnia.
 13. Zapewnić odpowiedni dojazd w celu wykonywania dostaw.