agriculture

משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
חדשות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן חנקני נוזלי יעיל במיוחד לדישון יסוד בגידולי שדה.

דשן יעיל במיוחד, שנשאר בקרקע. מומלץ להזמין בשירות דישון.

אמוניה מימית היא דשן חנקני יעיל במיוחד, המכיל 16.5% חנקן צרוף, מתאים לדישוני יסוד וצד בהצנעה בקרקע, ומשמש למגוון רחב של תערובות דישון.

אמוניה מימית נחשבת דשן יעיל מאוד. האמוניה המימית נדיפה מאוד ומסוכנת ונדרש לטפל בה במקצועיות. בהצנעה מדויקת בעומק הקרקע הדשן הופך במהירות לאמון, שנספח לקרקע, לא נשטף ונשאר זמין לצמח. הצנעת האמוניה בקרקע יבשה שבה רגבים וחללים גדולים גורמת לאיבודי חנקן גדולים כתוצאה מהתנדפות אמוניה מבין הרגבים היבשים אל האוויר. הזרקת האמוניה בריכוז גבוה בפס היישום עלולה לגרום לפגיעה בפלורה המיקרוביאלית. האמוניה המוזרקת בפס אינה נעה עם המים ואינה מתפזרת בקרקע עם הרטבת החתך, ולכן בשלב הנביטה, רק השורשים המגיעים למקום היישום נהנים מהחנקן.

thumb

יתרונות

  • דישון יעיל בצורת חנקן שלא נשטפת מהקרקע.

  • אינה משתכת לברזל, למעט נחושת, אבץ וסגסוגותיהם.

  • ניתן להזמין בשירות דישון.

מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

אמוניה מימית

אמוניה מימית היא דשן חנקני יעיל במיוחד, המכיל 16.5% חנקן צרוף, לשימוש בדישוני יסוד וצד בהצנעה בקרקע, ובמגוון רחב של תערובות דישון.

שאלות ותשובות

לא. לאמוניה המימית pH גבוה ולכן אי אפשר לשלב אותה במי ההשקיה, אלא רק בהצנעה בקרקע.

לא. יש להצניע אותה, כאמור, בתוך הקרקע כדי שלא תתנדף.

ניתן ואף רצוי לדשן באמוניה מימית כדישון יסוד לפני גידולי פלחה וגידולי שדה בכלל. האמוניה המימית נקשרת לקרקע, בשימוש בה מתקיים עיכוב של תהליך הנטריפיקציה והיא נשטפת פחות מדשנים מכילי חנקה ואוריאה. ניתן לתאם עם האגרונום שירות דישון ביחד עם אספקת הדשן.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו