הזנת שקדים בדשן עודד

56

גידול בהיקף הגזע
Trail

56

גידול בהיקף הגזע

מסקנות עיקריות

 • הטיפול בדשן עודד השפיע באופן משמעותי הן על גודלו של העץ והן על היבול.
 • יש להמשיך לבחון את השפעת הדשן במשך מספר שנים נוספות כדי להגיע למסקנות ברורות יותר.

מטרה

מטרת התצפית הייתה לבחון את השפעת דשן עודד על חלקת שקדים שהעצים בה נראו קטנים וחסרי חיוניות לעומת חלקות אחרות, על אף שכל החלקות קיבלו את אותם הטיפולים דרך אותה מערכת השקיה.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

גידול

שקדים

מוצר

עודד

הערכות

תכולת היסודות, היבול לעץ והיקף הגזע ביחס לדישון בדשן עודד.

טיפולים

 • התצפית נערכה בשנים 2017-2016 במטע השקד של רמת מגשימים בעין סעיד, במורדות המזרחיים של רמת הגולן, מנטיעת 2006, בזן אום אל פחם.
 • בחלקה נבחרו באקראי ארבעה עצים בכל טיפול, שהיוו את עצי המדידה.
 • באביב 2016, עם תחילת הדישון, קיבלה חלקת הטיפול 10 ליטר לדונם דשן עודד לדונם בארבע פעימות. זאת בנוסף על הדישון הסטנדרטי שקיבלה כל החלקה, כולל קבוצת הביקורת.
 • ביולי 2016 נלקחו עלים לבדיקת תכולת היסודות.
 • בסתיו 2016 קיבלו שתי החלקות טיפול בנוטרי-ונט סטרטר בריכוז 2.5%.
 • באביב 2017, עם תחילת הדישון, ניתנו שוב 10 ליטר לדונם דשן עודד בארבע פעימות, בנוסף לדישון סטנדרטי.
 • ביולי 2017 נלקחו עלים לבדיקת תכולת היסודות.
 • בסוף יולי 2017 נקטפו החלקות ועצי הטיפול והביקורת נשקלו בנפרד. הפרי יובש, פוצח ונשקל שוב, וחושב היחס בין המשקל ביום הקטיף למשקל הגלעין, וכך חושב היבול לעץ.
 • בסתיו 2017 קיבלה רק חלקת הביקורת טיפול בנוטרי-ונט סטרטר בריכוז 2.5%.
 • היקפיהגזעים (בסנטימטר) נמדדוטרם התצפית בדצמבר2015 ומקום המדידה סומןבצבע.מדידותדומותבוצעוגםבינואר 2016ונובמבר 2017.

טיפולים

 • התצפית נערכה בשנים 2017-2016 במטע השקד של רמת מגשימים בעין סעיד, במורדות המזרחיים של רמת הגולן, מנטיעת 2006, בזן אום אל פחם.
 • בחלקה נבחרו באקראי ארבעה עצים בכל טיפול, שהיוו את עצי המדידה.
 • באביב 2016, עם תחילת הדישון, קיבלה חלקת הטיפול 10 ליטר לדונם דשן עודד לדונם בארבע פעימות. זאת בנוסף על הדישון הסטנדרטי שקיבלה כל החלקה, כולל קבוצת הביקורת.
 • ביולי 2016 נלקחו עלים לבדיקת תכולת היסודות.
 • בסתיו 2016 קיבלו שתי החלקות טיפול בנוטרי-ונט סטרטר בריכוז 2.5%.
 • באביב 2017, עם תחילת הדישון, ניתנו שוב 10 ליטר לדונם דשן עודד בארבע פעימות, בנוסף לדישון סטנדרטי.
 • ביולי 2017 נלקחו עלים לבדיקת תכולת היסודות.
 • בסוף יולי 2017 נקטפו החלקות ועצי הטיפול והביקורת נשקלו בנפרד. הפרי יובש, פוצח ונשקל שוב, וחושב היחס בין המשקל ביום הקטיף למשקל הגלעין, וכך חושב היבול לעץ.
 • בסתיו 2017 קיבלה רק חלקת הביקורת טיפול בנוטרי-ונט סטרטר בריכוז 2.5%.
 • היקפיהגזעים (בסנטימטר) נמדדוטרם התצפית בדצמבר2015 ומקום המדידה סומןבצבע.מדידותדומותבוצעוגםבינואר 2016ונובמבר 2017.

תוצאות

 • לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין קבוצת הניסוי לביקורת בבדיקות העלים.
 • לא נמצאו הבדלים משמעותיים ברמות היסודות. בחלקה שדושנה בעודד הייתה אמנם עלייה ברמת החנקן, אולם רמתו בחלקת הביקורת הייתה גבוהה יותר.
 • גם ברמת הזרחן הייתה עלייה בחלקת הטיפול בעודד, שהביאה את הרמה לרמת חלקת הביקורת.
 • בחלקה שטופלה בעודד היה הגידול בהיקף הגזע גדול ב-56% מהתוספת בחלקת הביקורת.
 • היבול בחלקה שטופלה בדשן עודד היה גבוה ב-32% מחלקת הביקורת.
 • שיפור נראה גם במופע העץ בחלקה שטופלה בעודד. העצים בחלקה נראו חיוניים יותר בכל תקופת הגידול.

התוספת בקוטר הגזע בין הטיפולים

היבול בק”ג גלעין לדונם

ניסויים נוספים

הזנת שקדים בדשן עודד
ישראל, 2017

56

Trail
גידול בהיקף הגזע
ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל
ישראל, 2013

26

Trail
עלייה ביבול הכללי
הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים