ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל

26

עלייה ביבול הכללי
Trail

26

עלייה ביבול הכללי

מסקנות עיקריות

הטיפול בנוטרי-ונט בוסטר תרם משמעותית לעלייה בגודל הפרי באבוקדו מזן גליל, ובעקבותיה לעלייה ביבול הכללי ובהכנסה לדונם.

מטרה

מטרת הניסוי הייתה לבחון אם יש עלייה בגודל הפרי בעקבות ריסוס בנוטרי-ונט בוסטר.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

גידול

אבוקדו

הערכות

יבול אבוקדו מזן גליל בהשפעת ריסוס בנוטרי-ונט בוסטר

טיפולים

 • התצפית נערכה במטע מעגן מיכאל בשנים 2013-2010.
 • התצפית כללה שני טיפולים: קבוצת ביקורת ללא ריסוס וקבוצה שרוססה בנוטרי-ונט בוסטר בריכוז של 3%, בנפח תרסיס 250 ליטר לדונם.
 • בכל אחת משנות התצפית בוצעו 3-2 ריסוסים.
 • בשנת 2013 בוצעה החלפה בין הטיפולים: קבוצת הביקורת רוססה בנוטרי-ונט בוסטר ואילו הקבוצה השנייה הפכה לביקורת, ללא ריסוס.
 • בכל אחת מהשנים בוצעו בדיקות עלים וכן שקילה ומיון של הפרי.

טיפולים

 • התצפית נערכה במטע מעגן מיכאל בשנים 2013-2010.
 • התצפית כללה שני טיפולים: קבוצת ביקורת ללא ריסוס וקבוצה שרוססה בנוטרי-ונט בוסטר בריכוז של 3%, בנפח תרסיס 250 ליטר לדונם.
 • בכל אחת משנות התצפית בוצעו 3-2 ריסוסים.
 • בשנת 2013 בוצעה החלפה בין הטיפולים: קבוצת הביקורת רוססה בנוטרי-ונט בוסטר ואילו הקבוצה השנייה הפכה לביקורת, ללא ריסוס.
 • בכל אחת מהשנים בוצעו בדיקות עלים וכן שקילה ומיון של הפרי.

תוצאות

 • לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין קבוצת הניסוי לביקורת בבדיקות העלים.
 • הריסוס בנוטרי-ונט בוסטר הגדיל את היבול הכללי לדונם בכל אחת משנות התצפית.
 • היבול הכללי בטיפול הבוסטר היה גדול ב-7%-26% מהיבול בקבוצת הביקורת בתלות בשנה.
 • היבול הכללי עלה בעיקר בגלל עלייה ביבול הפרי הגדול והבינוני, דבר שהביא לעלייה בהכנסה לדונם.

ניסויים נוספים

הזנת שקדים בדשן עודד
ישראל, 2017

56

Trail
גידול בהיקף הגזע
ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל
ישראל, 2013

26

Trail
עלייה ביבול הכללי
הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים