הגדלת ממדי הפרי בלימון באמצעות ריסוסי הזנה

60

עלייה במניינים הגדולים

ישראל
2009

Trail

60

עלייה במניינים הגדולים

מסקנות עיקריות

 • בניסוי בשנת 2008 נצפתה מגמה של הגדלה בממדי פרי הלימון בעקבות הטיפולים ב-BM86 ובנוטרי-ונט בוסטר בהשוואה לביקורת. הבדלים אלו לא היו מובהקים מבחינה סטטיסטית.
 • בשנת 2008 דושנה החלקה ב-53 יחידות חנקן, ובשנת 2009 הדישון החנקני עמד על 30 יחידות חנקן. החוקרים הניחו שזו הסיבה לעלייה בתגובה לבוסטר.
 • בניסוי בשנת 2009 נפל התכשיר  BM86מהביקורת, אך נרשמה השפעה טובה לריסוס בבוסטר, גידול של כ-60% במספר הפירות הגדולים וביבול לעץ, ללא מובהקות סטטיסטית.

מטרה

מטרת הניסוי הייתה לבדוק אם ניתן להגדיל את ממדי הפרי בלימון באמצעות ריסוסים בתכשירי הזנה.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

הערכות

גודל הפרי בלימון בהשפעת ריסוס בנוטרי-ונט בוסטר.

טיפולים

הניסוי נערך בשנים 2008 ו-2009, בחלקת לימון מזן וילפרנקה בקיבוץ גת. שני הניסויים נערכו בחמש חזרות, בארבעה עצים בכל חזרה. העצים רוססו במרסס רובים בנפח תרסיס של 10 ליטר לעץ.

ב-2008 בוצעו הטיפולים הבאים:

 1. טיפול ביקורת.
 2. ריסוס בתכשירים “בונוס” (4%) ונוטרי-ונט בוסטר (3%) – בוצע ב-15.5.2008 על חנטים בקוטר 15 מ”מ.
 3. ריסוס בודד של התכשיר BM86 (1.2%) – בוצע ב-15.4.2008 על חנטים בקוטר 4 מ”מ.
 4. שני ריסוסים עוקבים של התכשיר BM86 (1.2%) – הריסוס הראשון בוצע בשיא הפריחה ב-15.4.2008, והריסוס השני בוצע כעבור שבועיים, ב-4.5.2008.

ב-3.12.2008 בוצע קטיף סלקטיבי של הפרי הגדול (פרי בקוטר 55 מ”מ ומעלה). הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד. מכל חזרה נלקח מדגם אקראי של 50 פירות, לפיו חושב מספר הפירות לעץ.

ב-2009 בוצעו הטיפולים הבאים:

 1. טיפול ביקורת.
 2. ריסוס נוטרי-ונט בוסטר (3%) על חנטים בקוטר 16 מ”מ, במספר חנטים יציב.
 3. ריסוס בודד של התכשיר BM86 (1.2%) בשיא הפריחה, ב-7.4.2009.
 4. שני ריסוסים עוקבים של התכשיר BM86 (1.2%) – הריסוס הראשון בוצע ב-7.4.2009, והריסוס השני בוצע ב-21.4.2009.

ב-28.10.2009 בוצע קטיף סלקטיבי של הפרי הגדול (פרי בקוטר 55 מ”מ ומעלה). הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד. מכל חזרה נלקח מדגם אקראי של 50 פירות, לפיו חושב מספר הפירות לעץ.

טיפולים

הניסוי נערך בשנים 2008 ו-2009, בחלקת לימון מזן וילפרנקה בקיבוץ גת. שני הניסויים נערכו בחמש חזרות, בארבעה עצים בכל חזרה. העצים רוססו במרסס רובים בנפח תרסיס של 10 ליטר לעץ.

ב-2008 בוצעו הטיפולים הבאים:

 1. טיפול ביקורת.
 2. ריסוס בתכשירים “בונוס” (4%) ונוטרי-ונט בוסטר (3%) – בוצע ב-15.5.2008 על חנטים בקוטר 15 מ”מ.
 3. ריסוס בודד של התכשיר BM86 (1.2%) – בוצע ב-15.4.2008 על חנטים בקוטר 4 מ”מ.
 4. שני ריסוסים עוקבים של התכשיר BM86 (1.2%) – הריסוס הראשון בוצע בשיא הפריחה ב-15.4.2008, והריסוס השני בוצע כעבור שבועיים, ב-4.5.2008.

ב-3.12.2008 בוצע קטיף סלקטיבי של הפרי הגדול (פרי בקוטר 55 מ”מ ומעלה). הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד. מכל חזרה נלקח מדגם אקראי של 50 פירות, לפיו חושב מספר הפירות לעץ.

ב-2009 בוצעו הטיפולים הבאים:

 1. טיפול ביקורת.
 2. ריסוס נוטרי-ונט בוסטר (3%) על חנטים בקוטר 16 מ”מ, במספר חנטים יציב.
 3. ריסוס בודד של התכשיר BM86 (1.2%) בשיא הפריחה, ב-7.4.2009.
 4. שני ריסוסים עוקבים של התכשיר BM86 (1.2%) – הריסוס הראשון בוצע ב-7.4.2009, והריסוס השני בוצע ב-21.4.2009.

ב-28.10.2009 בוצע קטיף סלקטיבי של הפרי הגדול (פרי בקוטר 55 מ”מ ומעלה). הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד. מכל חזרה נלקח מדגם אקראי של 50 פירות, לפיו חושב מספר הפירות לעץ.

תוצאות

2008

מעצי הביקורת נקטפו 61 פירות. מהעצים שטופלו בבונוס ונוטרי-ונט בוסטר נקטפו 73 פירות לעץ. ריסוס בודד ב- BM86העלה את מספר הפירות הגדולים לעץ ל-76 ובטיפול של שני ריסוסים עוקבים ב-86BM נקטפו 81 פירות לעץ.

ההבדלים הנ”ל אינם מובהקים מבחינה סטטיסטית.

מגמת הגידול בהשוואה לביקורת נשמרה גם ביבול: הטיפול של שני ריסוסים עוקבים בתכשיר 86BM העלה את היבול ל-10.9 ק”ג לעץ, בהשוואה ל-8.3 ק”ג לעץ בעצי הביקורת, תוספת של 100 ק”ג לדונם.

ההבדלים הנ”ל אינם מובהקים מבחינה סטטיסטית.

איורים

2009

בשנה זאת הטיפולים ב-BM86  לא נבדלו מהביקורת. לעומת זאת, הריסוס בנוטרי-ונט בוסטר הגדיל את מספר הפירות הגדולים שנקטפו במועד הראשון ל-293 פירות לעץ, 63% יותר מעצי הביקורת. הריסוס בבוסטר הגדיל את היבול לעץ ל-31 ק”ג, לעומת 18.6 ק”ג בעצי הביקורת. הבדלים אלה לא היו מובהקים מבחינה סטטיסטית.

ניסויים נוספים

הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים
ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל
ישראל, 2013

26

Trail
עלייה ביבול הכללי
הזנת שקדים בדשן עודד
ישראל, 2017

56

Trail
גידול בהיקף הגזע