מדיניות המשולבת למערכות לניהול איכות, בטיחות, אנרגיה ובריאות בתעסוקה ואיכות הסביבה

המערכת המשולבת לניהול האיכות, בטיחות, הסביבה ואנרגיה עפ”י דרישות התקנים ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ו- ISO 50001 ועקרונות התכנית Responsible Care  מוטמעת בכל רובדי החברה, לרבות מערכות ייצור ותחזוקה, רכש ומחסנים, שיווק, משאבי אנוש, מערכות מידע ובכל התהליכים העסקיים שלה.

אנו רואים בלקוחות החברה נכס עיקרי ומקפידים על קיום קשר רציף עמם, מספקים מענה ותמיכה כפעילות משלימה ובלתי-נפרדת למוצרינו למען חיזוק שביעות רצונם. אנו מתאימים תהליכים ושיטות העבודה לשינויים בדרישות השוק, דרישות עפ”י דין ובציפיות לקוחותינו ומחזיקי העניין של חברה, במטרה להביא לכך שלקוחות יבחרו בנו כבחירה הראשונה והעדיפה שלהם.

מחויבות החברה במסגרת מדיניות זאת:

 1. עמידה בדרישות דין, צווים, תקנים, התקנות הלאומיים והבינלאומיים ודרישות אחרות המתייחסים לפעילותנו ומוצרנו ומעקב אחר העדכונים והשינויים בהם על מנת ליישמם ללא דיחוי בפעילות שוטפת. יישום תכניות אכיפה פנימיות וחיצוניות להבטחת עמידה בדרישות כל דין.
 2. קידום חסכון באנרגיה ובמשאבים טבעיים ופיתוח וקידום תכניות לצמצום במקור, מיחזור וסילוק פסולת, מיזעור השפעה על אקלים.
 3. מחויבות לצמצם את צריכת האנרגיה בתהליכי העבודה ע”י שימוש יעיל בתשתיות, רכישת ציוד או מוצרים חדשים, תכנון תהליכים חדשים המאופיינים ביעילות אנרגטית גבוהה כדי לשפר את ביצועי האנרגיה.
 4. ניהול אחראי של תהליכים, מוצרים ושירותים במגמה למזער את ההשלכות הסביבתיות והבטיחותיות מפעולות החברות ולספק תנאי עבודה בטוחים ובריאים לכלל העובדים קבלנים ולקוחות החברה. כל מנהל יחידה ארגונית אחראי לאיכות ביצועיה ומוצריה של יחידתו.
 5. קביעת יעדים כמותיים ופיתוח תכניות לשיפור מתמיד באיכות המוצרים ושירות ללקוח, ברמת הבטיחות, ביצועי האנרגיה והגנת הסביבה בתהליכי העבודה ובריאות תעסוקתית, מניעת זיהום ושמירה על הסביבה תוך הקפדה על רמת תפקוד גבוהה ויעילה. סקירה תקופתית של עמידה ביעדים ותכניות ע”י ההנהלה הבכירה על מנת להבטיח את יעילותה של מערכת.
 6. זיהוי, הערכה, בקרה ומניעת סיכונים לאיכות המוצר ובשירות ללקוח, סיכונים גהותיים, בטיחותיים, אנרגיה, סביבתיים וביטחוניים הקשורים לתהליכים, למוצרים ולשירותים המסופקים ע”י החברה.
 7. מדידה, בקרה והערכת ביצועים תוך יישום שיטות חדשניות, מדוייקות ואמינות המתבססות על שימוש בטכנולוגיות BAT ובמידע המעודכן המצויים בחברות.
 8. טיפוח תרבות ארגונית המשלבת יישום עקרונות הקוד האתי, מגבירה את השאיפה למצוינות ומדגישה שמירה על סביבת עבודה נאותה וכבוד לזולת.
 9. חינוך והדרכה לכלל העובדים והעובדים מטעם החברות ובחצרותיהן להגברת המודעות בתחומי האיכות, הבטיחות, האנרגיה ובריאות בתעסוקה והגנת הסביבה. מנהלי החברה שואפים לשמש דוגמה אישית לכלל העובדים בקיום נהלי החברה בכל התחומי הפעילות.
 10. קיום תהליכי הערכת ביצועים ולמידה ארגונית למניעת מקור התקלות והתלונות, להסקת מסקנות ולנקיטת פעולה מתקנת. הערכה תקופתית של אפקטיביות פעילויות אלו לאחר יישומן. קיום מבדקים מעמיקים ומקיפים ככלי לבקרה ולשיפור ביצועים.
 11.  שקיפות והפצת מידע מעודכן לעובדים, ללקוחות, לספקים וקבלנים, למחזיקי עניין ולציבור הרלוונטי, שיתוף והתייעצות עם העובדים ונציגיהם בנושאי בטיחות, אנרגיה והגנת הסביבה במקומות העבודה, סילוק גורמי סיכון ואיתור הזדמנויות לשיפור. פיתוח קשרים עם הקהילה, קביעת תהליכי תקשורת יעילים עם בעלי זיקה.
 12.  הקצאת המשאבים הנדרשים ליישום מדיניות זו.

הנהלת החברה רואה במערכת משולבת לניהול האיכות, הבטיחות ואיכות הסביבה בסיס חיוני להתפתחותנו, שגשוגנו וחיזוקנו הכלכלי.

   גיא דידי,
   מנהל אתר

 

18/10/22