ריסוס סתווי בעלוומיד להעלאת יבולים באגס ספדונה

69

עלייה ביבול
Trail

69

עלייה ביבול

מסקנות עיקריות

 • תוצאות הניסוי מחזקות תוצאות של ניסויים דומים שנערכו באותה חלקה בשנתיים קודמות, והראו תוספת משמעותית ומובהקת ביבול, תוך שיפור בגודלו של הפרי. הטיפולים ניתנו על אותן חלקות, ולכן מרשימה יותר תוספת היבול, למרות הסירוגיות.
 • בחלקה הנבדקת נערכות בדיקות עלים מדי שנה, והדישון בה נעשה על פי המלצות שירות-שדה. לפיכך, לא ניתן להסביר את התוצאות כתגובה להזנה של עצים “רעבים”.

מטרה

מטרת הניסוי הייתה לבחון אם השראת שילוך עלים על ידי חומרי הזנה תגרום להתעוררות טובה במטע האגס ולהעלאת היבול.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

הערכות

יבול וגודל הפרי בהשפעת ריסוס סתווי בעלוומיד

טיפולים

 • התצפית נערכה במטע אגס מזן ספדונה של קיבוץ אפק, שניטע בשנת 1993.
 • הריסוסים בוצעו על ידי מרסס מפוח. נפח תרסיס 110 ליטר לדונם.
 • בכל טיפול רוססו מספר שורות שלמות.
 • בכל טיפולי העלוומיד הוסף משטח טריטון X 100 בריכוז % 0.025.
 • טיפול מס’ 1 כלל ריסוס סתווי של עלוומיד 6% בתאריך 2.12.1999.
 • טיפול מס’ 2 כלל ריסוס סתווי של עלוומיד 6% בתאריך 2.12.1999, וריסוס אביבי של עלוומיד 6% בתאריך 25.2.2000.
 • טיפול מס’ 3 היה קבוצת ביקורת.
 • הערכת פריחה ולבלוב – בוצעו הערכות לעוצמת פריחה וצימוח בתאריך 6.4.2000. המצב הפנולוגי של העצים נבדק בארבעה מועדים בין התאריכים 26.3.2000 – 6.4.2000.
 • שקילת היבול – בכל טיפול סומנו חמש חזרות בנות שלושה עצים כל אחת. לדגימת היבול נבחרו שורות הצמודות לשורות המפרות. כל החזרות נקטפו ונשקלו בשני קטיפים, בתאריכים 30.7.2000 ו-8.8.2000.
 • התפלגות לגודל פרי – מדידת ההתפלגות לגודל נעשתה רק בקטיף הראשון. מכל חזרה נלקחו כ-10 ק”ג פרי באופן אקראי לבדיקת התפלגות לגודל פרי. בקטיף השני נקטף רק הפרי הגדול מ-55 מ”מ.

טיפולים

 • התצפית נערכה במטע אגס מזן ספדונה של קיבוץ אפק, שניטע בשנת 1993.
 • הריסוסים בוצעו על ידי מרסס מפוח. נפח תרסיס 110 ליטר לדונם.
 • בכל טיפול רוססו מספר שורות שלמות.
 • בכל טיפולי העלוומיד הוסף משטח טריטון X 100 בריכוז % 0.025.
 • טיפול מס’ 1 כלל ריסוס סתווי של עלוומיד 6% בתאריך 2.12.1999.
 • טיפול מס’ 2 כלל ריסוס סתווי של עלוומיד 6% בתאריך 2.12.1999, וריסוס אביבי של עלוומיד 6% בתאריך 25.2.2000.
 • טיפול מס’ 3 היה קבוצת ביקורת.
 • הערכת פריחה ולבלוב – בוצעו הערכות לעוצמת פריחה וצימוח בתאריך 6.4.2000. המצב הפנולוגי של העצים נבדק בארבעה מועדים בין התאריכים 26.3.2000 – 6.4.2000.
 • שקילת היבול – בכל טיפול סומנו חמש חזרות בנות שלושה עצים כל אחת. לדגימת היבול נבחרו שורות הצמודות לשורות המפרות. כל החזרות נקטפו ונשקלו בשני קטיפים, בתאריכים 30.7.2000 ו-8.8.2000.
 • התפלגות לגודל פרי – מדידת ההתפלגות לגודל נעשתה רק בקטיף הראשון. מכל חזרה נלקחו כ-10 ק”ג פרי באופן אקראי לבדיקת התפלגות לגודל פרי. בקטיף השני נקטף רק הפרי הגדול מ-55 מ”מ.

תוצאות

 • שילוך עלים – טיפולי הסתיו שניתנו ב-2.12.1999 גרמו לשילוך עלים תוך כ-10 ימים ממועד הריסוס. בקבוצת הביקורת נשארו העלים על העצים לפחות עד 25.12.1999.
 • פריחה – כל טיפולי הסתיו וסתיו-אביב גרמו להקדמת הפריחה בארבעה ימים לעומת קבוצת הביקורת. בלטה לעין גם האחידות של הפריחה בעצים המטופלים לעומת חוסר אחידות בביקורת.
 • כיסוי עלווה – כל טיפולי הסתיו וסתיו-אביב גרמו להקדמת הלבלוב. בקבוצת הביקורת הייתה הופעת העלווה מאוחרת יותר.
 • יבול והתפלגות לגודל פרי – הן הטיפול הסתווי והן הטיפול סתיו-אביב העלו את היבול. הטיפול הסתווי העלה את היבול ב-38% ואילו הטיפול המשולב סתיו-אביב העלה את היבול ב-69%. שני הטיפולים הללו נבדלו מהביקורת באופן מובהק סטטיסטית ואף נבדלו זה מזה.
 • יש לציין שבטיפול הסתווי 83% מהפרי היה ראוי לקטיף כבר בקטיף הראשון (מגודל 55 מ”מ ומעלה). בטיפול המשולב נקטפו 76% מהפרי בקטיף הראשון. לעומתם, בביקורת רק 70% מהפרי היה בגודל של 55 מ”מ ומעלה.
 • למרות תוספת היבול בטיפולי ההזנה לא הייתה פגיעה בגודל הפרי, ואף הייתה השפעה חיובית על פרי גדול, במיוחד בטיפול הסתווי, שבו 46% מהפרי היה גדול מ-60 מ”מ. בטיפול סתיו-אביב 39% היה גדול מ-60 מ”מ. בביקורת, לעומתם, למרות היבול הנמוך, רק 33% מהפרי היה גדול מ-60 מ”מ.

איורים

השפעת ריסוסי עלוומיד על יבול אגס מזן ספדונה

השפעת ריסוסי עלוומיד על ההתפלגות לגודל הפרי באחוזים

ניסויים נוספים

הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים
ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל
ישראל, 2013

26

Trail
עלייה ביבול הכללי
הזנת שקדים בדשן עודד
ישראל, 2017

56

Trail
גידול בהיקף הגזע