בדיקת סוגי דשן חנקני ומעכבי ניטריפיקציה בדשן יסוד וראש בחיטה

12.5

חלבון בחיטה שטופלה באמוניה עם מעכב ניטריפיקציה
Trail

12.5

חלבון בחיטה שטופלה באמוניה עם מעכב ניטריפיקציה

מסקנות עיקריות

 • משקל 1000 – נמצא הבדל מובהק בין טיפול האמוניה עם מעכב ניטריפיקציה מול טיפול האמוניה והאוריאה עם דישון ראש. החוקרים העריכו כי רמת היבול הגבוהה ביחד עם מיעוט המשקעים באותה שנה גרמו להבדל.
 • משקל נפחי – לא נמצא הבדל סטטיסטי מובהק. רמת המשקל הנפחי הייתה תקינה, ללא ערך כספי של קנס או פרס.
 • אחוז החלבון – טיפול האמוניה עם מעכב ניטריפיקציה נתן את האחוז הגבוה ביותר בין הטיפולים (12.5%), שהיה גבוה באופן מובהק מעל טיפולי האמוניה והאוריאה בדישון ראש. לתוצאה זאת יש ערך כספי (פרס).
 • צבע וגודל החיטה – לאורך כל הגידול נראו הבדלים בין הטיפולים, כאשר היה יתרון בצבע ובגודל הצמחים לטובת הטיפולים באמוניה עם מעכב ובלעדיו לעומת הטיפול באוריאה.
  בקומביין הניסיונות התקבל בממוצע יתרון של כ-25 ק”ג/דונם לטובת טיפול האמוניה עם מעכב הניטריפיקציה מול שאר הטיפולים, ואילו בקומביין המסחרי התקבל יתרון של כ-60 ק”ג/דונם לטובת טיפול האמוניה עם מעכב הניטריפיקציה לעומת האוריאה ויתרון קטן יותר לאמוניה עם האוריאה.
  הבדיקות הצמחיות מצאו צמחים כהים יותר, בעלי צימוח חזק יותר ורמות חנקן גבוהות יותר בטיפול האמוניה עם מעכב הניטריפיקציה.
 • דישון ראש – לא הייתה תרומה לדישון הראש בניסוי זה.
 • החוקרים ציינו כי היות שהניסוי נעשה בשנה עם פיזור לא אחיד של משקעים לאורך תקופת הגידול, לא ניתן היה להתייחס להדחת הדשנים לשכבות עמוקות יותר, ולכן לא מוצתה יעילות הדשנים השונים ויש לבדוק סוגיה זאת בשנה גשומה יותר.

מטרה

מטרת המחקר הייתה לבדוק השפעת דשנים חנקניים שונים על גידול חיטה.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

גידול

חיטה

מוצר

אוריאה גרין

הערכות

משקל 1000, משקל נפחי, אחוז החלבון, צבע וגודל החיטה בטיפולי חנקן שונים.

טיפולים

 • לניסוי נבחרה חלקה בקיבוץ ניר עם שנמצאו בה תוצאות חנקן נמוכות בבדיקות קרקע. החלקה באורך 100 מטר וברוחב 144 מטר חולקה ל-12 טיפולים שונים בשתי חזרות אקראיות.
 • החלקה נזרעה ב-3.12.05.
 • בכל הטיפולים היישום הראשון היה דישון יסוד.
 • טיפולי החנקן שנבדקו בניסוי:
  • אוריאה (דישון יסוד) – 10 יחידות N.
  • אמוניה מימית – 10 יחידות N.
  • אמוניה מימית + מעכב ניטריפיקציה – 10 יחידות N + 1 ק”ג.
  • אוריאה + דישון ראש – 10 יחידות N.
  • אמוניה + דישון ראש – 10 יחידות N.
  • אמוניה מימית + מעכב ניטריפיקציה + דישון ראש – 10 יחידות + 1 ק”ג
 • ב-25.1.06 נעשו בדיקת קרקע ובדיקות צמחיות.
 • החלקה נקצרה על ידי קומביין ניסיונות ולאחר מכן בקומביין מסחרי.

טיפולים

 • לניסוי נבחרה חלקה בקיבוץ ניר עם שנמצאו בה תוצאות חנקן נמוכות בבדיקות קרקע. החלקה באורך 100 מטר וברוחב 144 מטר חולקה ל-12 טיפולים שונים בשתי חזרות אקראיות.
 • החלקה נזרעה ב-3.12.05.
 • בכל הטיפולים היישום הראשון היה דישון יסוד.
 • טיפולי החנקן שנבדקו בניסוי:
  • אוריאה (דישון יסוד) – 10 יחידות N.
  • אמוניה מימית – 10 יחידות N.
  • אמוניה מימית + מעכב ניטריפיקציה – 10 יחידות N + 1 ק”ג.
  • אוריאה + דישון ראש – 10 יחידות N.
  • אמוניה + דישון ראש – 10 יחידות N.
  • אמוניה מימית + מעכב ניטריפיקציה + דישון ראש – 10 יחידות + 1 ק”ג
 • ב-25.1.06 נעשו בדיקת קרקע ובדיקות צמחיות.
 • החלקה נקצרה על ידי קומביין ניסיונות ולאחר מכן בקומביין מסחרי.

תוצאות

 • בדיקות הצמחים באחוזי חומר יבש מצאו רמה גבוהה יותר של יסודות בצמחים שטופלו באמוניה ומעכב הניטריפיקציה.
 • בבדיקות הקרקע לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים.
 • היבול נע בין 379-345 ק”ג/דונם, ללא הבדל סטטיסטי מובהק בין הטיפולים.
 • משקל 1000 נע בין 36.8-33.8 בין הטיפולים, כאשר האוריאה והאמוניה בדישון ראש נבדלו מהאמוניה + מעכב ניטריפיקציה ללא דישון ראש.
 • המשקל הנפחי נע בין 79.8-79.1, ללא הבדל סטטיסטי בין הטיפולים.
 • אחוז החלבון נע בין 11.1%-12.5% בין הטיפולים, כאשר לטיפול של אמוניה עם מעכב ניטריפיקציה נרשם האחוז הגבוה ביותר – 12.5%.
 • בקציר המסחרי נע היבול בין 248-189 ק”ג/דונם, כאשר הערך הגבוה ביותר נרשם לפס שטופל באמוניה עם מעכב הניטריפיקציה.

ניסויים נוספים

הזנת שקדים בדשן עודד
ישראל, 2017

56

Trail
גידול בהיקף הגזע
ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל
ישראל, 2013

26

Trail
עלייה ביבול הכללי
הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים