דישון עלוותי בנוטרי-ונט להגדלת יבול ושמן בזית

53

עלייה ביבול
Trail

53

עלייה ביבול

מסקנות עיקריות

 • יישום נוטרי-ונט 10-33-21+1.8B + FV באביב הגדיל את יבול הזיתים באופן מרבי. התקבלו יותר פירות בהשוואה לטיפולים האחרים. ממצאים אלו מצביעים על חשיבות הבורון, שניתן רק בטיפול האביבי, לחנטת הזיתים.
 • יישום נוטרי-ונט קיצי גרם להגדלה של ממדי הזית (משקל וקוטר) באופן המרבי. התוצאות הדגישו את השפעת היישום הקיצי על הזיתים הקיימים.
 • הטיפולים ההזנתיים העלוותיים לא העלו משמעותית את אחוז השמן בזיתים, אולם העלו באופן ברור ומוחשי את יבול השמן ליחידת שטח.
 • ביחס לסירוגיות בזיתים ולתנודתיות בהנבה, ובהשוואה לניסוי קודם שנערך עם אותם תכשירים בחלקה אחרת, הסיקו החוקרים כי הזנה עלוותית, במיוחד באביב, בשנת “שפל” עשויה להועיל יותר מיישום עלוותי בשנת “שפע”.

מטרה

מטרת הניסוי הייתה לבחון השפעת שני תכשירים של הדשן נוטרי-ונט לריסוס עלוותי על יבול הזיתים והשמן.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

גידול

זיתים

הערכות

השפעת טיפולים שונים של הדשן העלוותי נוטרי-ונט על יבול ושמן בזיתים.

טיפולים

 • הניסוי בוצע בשנת 2001 בכרם הזיתים של קיבוץ בית ניר בעצים מזן ברנע.
 • בניסוי נבדקו שני טיפולי נוטרי-ונט (אביבי וקיצי) וקבוצת ביקורת שקיבלה טיפול משקי מקובל. כל טיפול ניתן לארבע שורות שלמות לפחות, שהכילו לפחות 40 עצים (כ-1 דונם).
 • הטיפולים האביביים בוצעו במהלך חודש מרס על פקעים תפוחים כשבועיים לפני פתיחתם. הרכב האביב של נוטרי-ונט הכיל חנקן, זרחן, אשלגן וחומצה בורית בנוסחה 10-33-21+1.8B + FV.
 • הטיפולים הקיציים בוצעו במהלך חודש אוגוסט לאחר התקשות הגלעין. הרכב הקיץ של נוטרי-ונט הכיל חנקן, זרחן, אשלגן ותערובת של יסודות קורט בנוסחה נוטרי-ונט בוסטר 8-16-39+TE + FV.
 • טיפול שלישי כלל את הטיפול האביבי המקובל (דישון טכני קרקעי בגופרת אמון במהלך ינואר 2001), בתוספת הטיפול הקיצי, והושווה לביקורת משקית.
 • בעת המסיק נשקלו מיכלי הזיתים שנקטפו בכל שורה ומשקל הפרי חולק במספר העצים בשורה. באופן זה התקבל ערך משקלי ממוצע מדויק יחסית של משקל הזיתים לעץ ולדונם.
 • דגימות של פרי מכל מיכל נלקחו למעבדה לבדיקת ממדי הפרי בכל הטיפולים. משקל הפרי והקוטר נמדדו ב-10 דגימות של זיתים בכל טיפול. בכל דגימה היו 10 זיתים, כך שבכל טיפול נבדקו לפחות 100 זיתים.
 • מיכלי הזיתים בכל טיפול סומנו והובלו לבית הבד להפקת שמן נפרדת, שם נקבע אחוז השמן וחושב בהתאם יבול השמן לדונם בכל אחד מהטיפולים.
 • בדיקות איכות שמן זית בוצעו במעבדה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בהתאם לתקן העולמי של שמן זית (IOOC, 1994).

טיפולים

 • הניסוי בוצע בשנת 2001 בכרם הזיתים של קיבוץ בית ניר בעצים מזן ברנע.
 • בניסוי נבדקו שני טיפולי נוטרי-ונט (אביבי וקיצי) וקבוצת ביקורת שקיבלה טיפול משקי מקובל. כל טיפול ניתן לארבע שורות שלמות לפחות, שהכילו לפחות 40 עצים (כ-1 דונם).
 • הטיפולים האביביים בוצעו במהלך חודש מרס על פקעים תפוחים כשבועיים לפני פתיחתם. הרכב האביב של נוטרי-ונט הכיל חנקן, זרחן, אשלגן וחומצה בורית בנוסחה 10-33-21+1.8B + FV.
 • הטיפולים הקיציים בוצעו במהלך חודש אוגוסט לאחר התקשות הגלעין. הרכב הקיץ של נוטרי-ונט הכיל חנקן, זרחן, אשלגן ותערובת של יסודות קורט בנוסחה נוטרי-ונט בוסטר 8-16-39+TE + FV.
 • טיפול שלישי כלל את הטיפול האביבי המקובל (דישון טכני קרקעי בגופרת אמון במהלך ינואר 2001), בתוספת הטיפול הקיצי, והושווה לביקורת משקית.
 • בעת המסיק נשקלו מיכלי הזיתים שנקטפו בכל שורה ומשקל הפרי חולק במספר העצים בשורה. באופן זה התקבל ערך משקלי ממוצע מדויק יחסית של משקל הזיתים לעץ ולדונם.
 • דגימות של פרי מכל מיכל נלקחו למעבדה לבדיקת ממדי הפרי בכל הטיפולים. משקל הפרי והקוטר נמדדו ב-10 דגימות של זיתים בכל טיפול. בכל דגימה היו 10 זיתים, כך שבכל טיפול נבדקו לפחות 100 זיתים.
 • מיכלי הזיתים בכל טיפול סומנו והובלו לבית הבד להפקת שמן נפרדת, שם נקבע אחוז השמן וחושב בהתאם יבול השמן לדונם בכל אחד מהטיפולים.
 • בדיקות איכות שמן זית בוצעו במעבדה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בהתאם לתקן העולמי של שמן זית (IOOC, 1994).

תוצאות

 • הריסוס העלוותי בנוטרי-ונט באביב העלה בצורה מובהקת את יבול הזיתים לעץ בהשוואה לטיפול הביקורת.
 • יבול הזיתים לדונם היה גבוה בעצים המרוססים בנוטרי-ונט אביבי בכ-53% בהשוואה לעצי הביקורת.
 • הריסוס העלוותי בנוטרי-ונט בקיץ העלה אף הוא את יבול הזיתים לכ-24 ק”ג/עץ, בהשוואה לכ-16 ק”ג/עץ בביקורת. הריסוס הקיצי בנוטרי-ונט העלה בכ-33% את היבול לדונם בהשוואה לביקורת.
 • הטיפול המשולב בנוטרי-ונט אביבי וגם קיצי על אותם העצים העלה את היבול לעץ, אולם ההבדל לא היה מובהק, והיבול הבסיסי בעצי הביקורת בחלקה זו היה גבוה במידה ניכרת מהיבול הממוצע בשתי החלקות האחרות.
 • הריסוס העלוותי בנוטרי-ונט אביבי וקיצי השפיע מעט על אחוז השמן בפרי, אולם יבול השמן לדונם עלה באופן ניכר בעצים המטופלים (כ-57%) בהשוואה לביקורת ביישום האביבי. מגמה זו נשמרה גם במועד היישום הקיצי וביישום המשולב.
 • הריסוס העלוותי בנוטרי-ונט לאחר התקשות הגלעין בקיץ העלה את משקל הזיתים וקוטרם באופן מובהק בהשוואה לביקורת.
 • הטיפול האביבי, לעומת זאת, העלה את יבול הזיתים על ידי הגדלת מספר הזיתים.
 • הטיפול המשולב, אביב וקיץ, העלה את משקל הזית וקוטרו.

 

איורים

nutrivent olive

השפעת ריסוס עלוותי אביבי בנוטרי-ונט על פוריות עצי ברנע

nutrivent olive

השפעת ריסוס עלוותי בנוטרי-ונט על ממדי זיתי ברנע

nutrivent olive

השפעה דו שנתית של ריסוס עלוותי בנוטרי-ונט אביבי על יבול זית נבאלי

ניסויים נוספים

הזנת שקדים בדשן עודד
ישראל, 2017

56

Trail
גידול בהיקף הגזע
ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל
ישראל, 2013

26

Trail
עלייה ביבול הכללי
הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים