תגובה של עצי אבוקדו מזן האס לדישון חורפי

10

פוטנציאל הגדלת היבול באבוקדו מזן האס לאחר יישום 5-6 יחידות חנקן בארבע פעימות בחורף, לאורך ארבע שנים
סיכום ארבע שנות ניסוי

ישראל
2023

Trail

10

פוטנציאל הגדלת היבול באבוקדו מזן האס לאחר יישום 5-6 יחידות חנקן בארבע פעימות בחורף, לאורך ארבע שנים

מסקנות עיקריות

 • לדישון החורפי פוטנציאל להגדלת היבול בכ-10%, ללא פגיעה בגודל הפרי הממוצע.
 • יישום 5-6 יחידות חנקן בארבע פעימות מאמצע נובמבר עד אמצע פברואר הוא בעל פוטנציאל להגדלת היבול. מומלץ ליישם את החנקן בתקופות של עצירת הגשמים כדי לצמצם סכנת שטיפה של החנקות.
 • כל סוגי החנקן מסתמנים כאפקטיביים, עם יתרון מסוים (ולא מובהק) לדשן אמוניאקלי עם מעכב ניטריפיקציה.
 • היבול הגבוה בשנת הניסוי הראשונה, שהייתה הגשומה ביותר, מעיד על קשר בין כמות המשקעים לתגובה לדישון חורפי בחנקן. בשנים גשומות, שטיפת עודפי החנקן מהעונה אפקטיבית מאוד ולפני הפריחה העצים נותרים ללא חנקן כלל בפרופיל הקרקע. בשנים כאלו צפויה תגובה חיובית לתוספת חנקן שתחליף את החנקן שנשטף. בשנים שכונות, שטיפת החנקות לא משמעותית ולכן מערכת השורשים יכולה ליהנות מעודפי החנקן שנותרו אחרי תקופת הדישון המקובלת. החוקרים סיכמו כי יש לבחון השערה זו בניסויים עתידיים.

מטרה

מטרת המחקר הייתה לבחון את התרומה של דישון חנקן חורפי לפוריות אבוקדו מזן האס ולבחון את סוג החנקן האופטימלי.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

גידול

זיתים

מוצר

אוראן 32

הערכות

כמות היבול ומשקל הפרי הממוצע באבוקדו מזן האס בהשפעת דישון חנקני חורפי בריכוז גבוה במעט יישומים ובהרכבי חנקן שונים.

טיפולים

 • הניסוי התבצע בין השנים 2019-2023 בחוות המחקר בעכו (מו”פ גליל מערבי) במטע אבוקדו מנטיעת 2010 על כנה דגניה 117 בעומד נטיעה של 6 על 4, הנטוע בקרקע חרסיתית. המטע מושקה במי קולחים ממאגר שומרת.
 • בניסוי נבחנו ארבעה טיפולים:
  • ללא דישון חורפי.
  • דישון נוזלי באמון גופרתי חנקתי 12%.
  • דישון נוזלי באמון גופרתי חנקתי בתוספת מעכב הניטריפיקציה גרין.
  • אוראן (אמון חנקתי ואוראה) 32%.
 • טיפולי הדישון קיבלו 6 ק”ג לדונם חנקן צרוף בארבעה יישומים, אחת לחודש, מדצמבר ועד מרץ. הדשן יושם בארבע השקיות טכניות ובכל השקיה סופקו 1.5 ק”ג לדונם חנקן.
 • כל טיפול התבצע בארבע חזרות, למעט הביקורת, שהתבצעה בשלוש חזרות. בכל חזרה טופלו שישה עצים.
 • בעונה, מאפריל ועד סוף נובמבר, קיבלו כל חלקות הניסוי את ממשק הדישון המשקי המקובל בכל החווה, שכלל 28 יחידות חנקן, שתי יחידות זרחן, וכ-15 יחידות אשלגן, בנוסף לדשן שמגיע מהקולחין. סך הכל, הייתה רמת ההזנה כ-35 יחידות חנקן, 5 יחידות זרחן, ו-35 יחידות אשלגן.

טיפולים

 • הניסוי התבצע בין השנים 2019-2023 בחוות המחקר בעכו (מו”פ גליל מערבי) במטע אבוקדו מנטיעת 2010 על כנה דגניה 117 בעומד נטיעה של 6 על 4, הנטוע בקרקע חרסיתית. המטע מושקה במי קולחים ממאגר שומרת.
 • בניסוי נבחנו ארבעה טיפולים:
  • ללא דישון חורפי.
  • דישון נוזלי באמון גופרתי חנקתי 12%.
  • דישון נוזלי באמון גופרתי חנקתי בתוספת מעכב הניטריפיקציה גרין.
  • אוראן (אמון חנקתי ואוראה) 32%.
 • טיפולי הדישון קיבלו 6 ק”ג לדונם חנקן צרוף בארבעה יישומים, אחת לחודש, מדצמבר ועד מרץ. הדשן יושם בארבע השקיות טכניות ובכל השקיה סופקו 1.5 ק”ג לדונם חנקן.
 • כל טיפול התבצע בארבע חזרות, למעט הביקורת, שהתבצעה בשלוש חזרות. בכל חזרה טופלו שישה עצים.
 • בעונה, מאפריל ועד סוף נובמבר, קיבלו כל חלקות הניסוי את ממשק הדישון המשקי המקובל בכל החווה, שכלל 28 יחידות חנקן, שתי יחידות זרחן, וכ-15 יחידות אשלגן, בנוסף לדשן שמגיע מהקולחין. סך הכל, הייתה רמת ההזנה כ-35 יחידות חנקן, 5 יחידות זרחן, ו-35 יחידות אשלגן.

תוצאות

יבול

 • היבול הרב-שנתי הממוצע בעצים הנמדדים היה 78 טון לדונם, ללא מובהקות סטטיסטית.
 • הטיפול שבו היבול היה הגבוה ביותר היה אמון גופרתי חנקתי בתוספת גרין, שנתן תוספת שנתית ממוצעת של 236 ק”ג לדונם. הדישון באוראן 32 תרם 190 ק”ג לדונם לשנה ואמון גופרתי חנקתי 107 ק”ג לדונם לשנה, לעומת הביקורת ללא דישון חורפי.
 • בשנת הניסוי הראשונה (2020) התגובה לדישון החורפי הייתה החזקה ביותר (תוספת של כ-500 ק”ג לדונם), בעוד שביתר השנים התוספת הייתה נמוכה בהרבה. יצוין כי שנה זאת הייתה גם הגשומה ביותר.

משקל פרי

 • משקל הפרי הממוצע בתקופת הניסוי נע בין 196 ל-193 גרם ליחידת פרי, עם תוספת פעוטה של 2.5 גרם לפרי לדישון החורפי.

הרכב הדישון החנקני

ההבדלים בין סוגי החנקן היו פעוטים ולא מובהקים. לאור זאת נבחנו מדדי הפוריות בשלושת הטיפולים במשולב אל מול הביקורת. באופן זה היה היבול בק”ג לדונם גבוה יותר באופן עקבי בטיפולים שקיבלו דישון חורפי לעומת הביקורת. ההפרש היה גדול ביותר בשנה הראשונה: 570 ק”ג לדונם וכ-50 ק”ג לדונם בשלוש השנים העוקבות. בממוצע תרם הדישון החורפי 177 ק”ג לדונם לשנה.

הגמעה של חנקן בחורף בחלקת הניסוי בחוות עכו

הגמעה של חנקן בחורף בחלקת הניסוי בחוות עכו

 

היבול הממוצע בארבע שנות הניסוי כתגובה לדישון חורפי בצורות חנקן שונות

היבול הממוצע בארבע שנות הניסוי כתגובה לדישון חורפי בצורות חנקן שונות

היבול הממוצע (שמאל) והמצטבר (ימין) בארבע שנות הניסוי כתגובה לדישון חורפי מול ביקורת ללא דישון חורפי

היבול הממוצע (שמאל) והמצטבר (ימין) בארבע שנות הניסוי כתגובה לדישון חורפי מול ביקורת ללא דישון חורפי

 

משקל פרי ממוצע בארבע שנות הניסוי כתגובה לדישון חורפי בצורות חנקן שונות

משקל פרי ממוצע בארבע שנות הניסוי כתגובה לדישון חורפי בצורות חנקן שונות

לעוד ניסויים

הגדלת הגלעין בשקד באמצעות ריסוס עלוותי של נוטרי-ונט בוסטר
ישראל, 2009

7

Trail
עליה במשקל גלעין
חנטאון והתפתחות הפרי בעגבניות קיץ
ישראל, 2003

95

Trail
עליה ביבול לאשכול
הזנת אבץ בתפוח מזן זהוב
ישראל, 1998

45

Trail
עליה ביבול לעץ לעומת הבקרה ללא תוספת אבץ