תירס, דישון ובקרת הדישון 2023

13

13 ק"ג/דונם חנקן צרוף באוראן גרין הניבו תוצאות דומות ל-37 ק"ג/דונם חנקן צרוף באוראן רגיל.
ניסוי בדישון תירס

ישראל
2024

Trail

13

13 ק"ג/דונם חנקן צרוף באוראן גרין הניבו תוצאות דומות ל-37 ק"ג/דונם חנקן צרוף באוראן רגיל.

מסקנות עיקריות

 • קיים מתאם טוב בין כמות החנקן שניתנה בכל טיפול לבין ריכוז החנקן בעלים בשלב התפרחת הזכרית.
 • כמו כן, קיים מתאם טוב בין כמות החנקן שהוספה בטיפולי האוראן לבין יבול החומר היבש.
 • הקשר בין ריכוז החנקן בעלה לבין היבול בסוף העונה תומך באפשרות לזהות מחסורים או עודפים בהזנה ולתקנם על ידי תכנית הדישון, עוד לפני הופעת סימנים ויזואליים על הצמח.
 • היבול הגבוה שהתקבל בטיפול באוראן גרין מחייב בדיקה נוספת.
 • נדרשת בדיקה נוספת של השיטה הקליפורנית בתנאי הגידול בישראל.

מטרה

מטרת עבודה זו לבחון את ההתאמה של מודל בקרה והכוונה לדישון תירס שפותח בקליפורניה לתנאי הגידול בארץ. במסגרת הניסוי ניתן דגש מיוחד להשפעת דישון באוראן גרין (אוראן בתוספת מעכב ניטריפיקציה) על היבול.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

מוצר

אוראן 32

הערכות

אחוז החנקן, הזרחן והאשלגן בעלי תירס, גובה הצמח, מספר ומשקל הקלחים, אחוז החומר היבש וכמות היבול בטיפולים שונים בדשן אוראן ואוראן גרין.

טיפולים

 • כחודש וחצי לפני הזריעה נבדק מצב יסודות ההזנה בחלקת הניסוי.
 • החלקה נזרעה ב-2.7.23, זן לאורקה המיועד לתחמיץ.
 • החלקה הושקתה במי קולחין בכמות של 350 מ”ק/ד’ בתקופת הדישון הרלוונטית.
 • בחלקה הוצב ניסוי דישון תירס בן חמישה סוגי טיפולים בשש חזרות, במתכונת בלוקים באקראי, סך הכול 30 חלקות, ברוחב 4 מטרים ובאורך 10 מטרים כל אחת.
 • דישון בדשן הנוזלי אוראן ואוראן גרין יושם דרך מערכת הטפטוף.
 • הניסוי כלל את הטיפולים הבאים: א – דישון מסחרי, ב – דישון אוראן נמוך, ג – דישון אוראן גרין נמוך, ד – דישון אוראן גבוה, ה – קבוצת ביקורת ללא דישון.
 • בתאריך 20.8.2023 נדגמו עלים שממוקמים מתחת לקלח המתפתח, לבדיקת אחוז החנקן, הזרחן והאשלגן מכלל החומר היבש.
 • בתאריך 28.9.23 נקצרו החלקות. בכל חלקה נמדד גובה הצמח, נספרו ונשקלו הקנים והקלחים הלחים.
 • מכל חלקה נלקח תת-מדגם שהועבר לייבוש בתנור לקבלת אחוז החומר היבש.
 • הנתונים נותחו בתוכנת JMP.

טיפולים

 • כחודש וחצי לפני הזריעה נבדק מצב יסודות ההזנה בחלקת הניסוי.
 • החלקה נזרעה ב-2.7.23, זן לאורקה המיועד לתחמיץ.
 • החלקה הושקתה במי קולחין בכמות של 350 מ”ק/ד’ בתקופת הדישון הרלוונטית.
 • בחלקה הוצב ניסוי דישון תירס בן חמישה סוגי טיפולים בשש חזרות, במתכונת בלוקים באקראי, סך הכול 30 חלקות, ברוחב 4 מטרים ובאורך 10 מטרים כל אחת.
 • דישון בדשן הנוזלי אוראן ואוראן גרין יושם דרך מערכת הטפטוף.
 • הניסוי כלל את הטיפולים הבאים: א – דישון מסחרי, ב – דישון אוראן נמוך, ג – דישון אוראן גרין נמוך, ד – דישון אוראן גבוה, ה – קבוצת ביקורת ללא דישון.
 • בתאריך 20.8.2023 נדגמו עלים שממוקמים מתחת לקלח המתפתח, לבדיקת אחוז החנקן, הזרחן והאשלגן מכלל החומר היבש.
 • בתאריך 28.9.23 נקצרו החלקות. בכל חלקה נמדד גובה הצמח, נספרו ונשקלו הקנים והקלחים הלחים.
 • מכל חלקה נלקח תת-מדגם שהועבר לייבוש בתנור לקבלת אחוז החומר היבש.
 • הנתונים נותחו בתוכנת JMP.

תוצאות

 • גובה הצמח ויבול החומר היבש:
  • הטיפולים לא השפיעו על גובה הצמח, שהיה באופן כללי נמוך בהשוואה לגובה המתקבל בשדות התירס לתחמיץ.
  • יבול החומר היבש היה נמוך, תוצאה שעלתה בקנה אחד עם העובדה שהתירס נזרע מאוחר.
  • היבולים הנמוכים ביותר התקבלו בקבוצות הביקורת והדישון הנמוך.
  • היבול בקבוצת הדישון הגבוה ובקבוצת הדישון הנמוך באוראן גרין עלה במובהק על קבוצת הביקורת.
 • ריכוז יסודות ההזנה בעלים:
  • רק ריכוז החנקן הושפע במובהק מטיפולי הדישון החנקני. במדד זה נמצא הפרש מובהק בין טיפול ד’, שבו יושמה מנת הדשן הגבוהה ביותר, לבין טיפול הביקורת.
  • בריכוז הזרחן לא נמצא שינוי מובהק בין הטיפולים שנבחנו.
  • גם בריכוזי האשלגן בעלה לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים השונים.
 • קשרים ומתאמים בין פרמטרים:
  • נמצא מתאם טוב בין כמות החנקן שיושמה בטיפולים השונים, לבין ריכוז החנקן בעלה שמתחת הקלח, שנבדק לאחר סיום הדישון.
  • נמצא מתאם גבוה ביותר בין כמות החנקן המוסף ליבול ובין סוג הדשן ליבול.
  • התקבל חיזוק לקשר בין ריכוז החנקן בעלה במועד הבדיקה לבין היבול הסופי.
  • טיפול באוראן גרין חרג לטובה במונחי יבול אל מול כמות הדשן שיושמה והקשר בין ריכוז החנקן בעלה ליבול.

 

ניסויים נוספים

הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים
דישון עלוותי לחיזוק הצבע הירוק בתפוחים מזן גרנד סמיט
ישראל, 2007

25

Trail
עלייה בצבע הירוק
השפעת דישון ראש זרחני בעגבניות לתעשייה
ישראל, 2021

25

Trail
עליה ביבול בטיפול 15 יחידות זרחן לעומת הטיפול המשקי בזרחן