agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן בשחרור מבוקר אשר מנצח אפילו בתנאים הקשים ביותר.

עם אגרומסטר מאזן הנוטריינטים נמצא בשליטתכם ללא תלות במזג האוויר ומצב האדמה.

אגרומסטר, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר שלנו (CRF – Control Released Fertilizers), הוא דשן המשלב בין הטכנולוגיה המתקדמת של ICL לבין גרנולות דשן קונבנציונלי. שילוב רב עוצמה זה מאפשר שליטה על החנקן וביצועים איכותיים במוצר אחד.

דשנים קונבנציונליים מתמוססים בקרקע מיד לאחר יישומם, ומספקים הזנה לצמח למשך זמן קצר בלבד. כך נדרשים מספר סבבי יישום דשן על מנת להבטיח שהגידולים מקבלים את ההזנה הנדרשת להם.

לעומת זאת, גרגירי אגרומסטר מצופים בציפוי מיוחד שמאפשר לשחרר את הנוטריינטים בהדרגה ולאורך זמן ממושך, התהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה למשך תקופה ארוכה, ביישום יחיד, במקום מספר סבבים בשנה, כל זאת, ללא תלות במערכות השקיה ודישון.

השחרור המבוקר המותאם לצורכי הצמח מביא לשיפור ניכר באיכות ובתפוקות הגידולים ומועיל ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון.

thumb

יתרונות

  • יישום מדויק בסביבת שורשי הצמח.

  • יישום בודד במקום מספר סבבי יישום.

  • יישום ללא תלות במערכות דישון והשקיה.

  • הפחתה במדדי הזליגה, הדה-ניטריפיקציה והנידוף ובאמצעותה חיסכון משמעותי בדישון וצמצום משמעותי בהשפעתם הסביבתית של הדשנים.

  • הודות לשחרור המתמשך של הנוטריינטים נמנעות תקופות מחסור.

אגרומסטר מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

אגרומסטר 12-26-9 +3MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן המשלב בין הטכנולוגיה החדשנית של ICL לבין גרנולות דשן קונבנציונלי. שילוב רב עוצמה זה מאפשר שליטה על הנוטריינטים וביצועים איכותיים במוצר אחד. דשנים קונבנציונליים מתמוססים בקרקע מיד לאחר היישום. באופן זה, משך אספקת חומרי ההזנה לקרקע נשאר מוגבל ונדרשים מספר סבבי יישום על מנת להבטיח שהגידולים מקבלים את ההזנה הנחוצה להם. גרגירי אגרומסטר 12-26-9 +3MgO, לעומת זאת, מצופים בציפוי מיוחד חדיר-למחצה שמאפשר לשחרר את הנוטריינטים בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה, ביישום יחיד, ללא תלות במערכות ההשקיה והדישון. השחרור המבוקר המותאם לצורכי הצמח מביא לשיפור ניכר באיכות ובתפוקות הגידולים ומועיל ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

אגרומסטר 12-5-19 +4MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן המשלב בין טכנולוגיה חדשנית מבית ICL לבין גרנולות דשן קונבנציונלי, בשילוב רב עוצמה המאפשר שליטה על שחרור חומרי ההזנה וביצועים איכותיים במוצר אחד. דשנים קונבנציונליים מתפרקים בקרקע מיד לאחר היישום כך שאספקת חומרי ההזנה לקרקע נשארת מוגבלת ונדרשים מספר סבבי יישום על מנת להבטיח שהצמח מקבל את ההזנה הנחוצה לו. גרגירי אגרומסטר 12-5-19 +4MgO, לעומת זאת, מצופים בציפוי חדיר-למחצה מיוחד שמאפשר לשחרר את הנוטריינטים בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה, ביישום יחיד, ללא תלות במערכות ההשקיה והדישון. השחרור המבוקר המותאם לצורכי הצמח משפר באופן ניכר את איכות הגידולים והתפוקות ומועיל ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

אגרומסטר 16-10-16+2MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן חדשני המשלב בין טכנולוגיית ציפוי מתקדמת מביתICL לבין גרנולות דשן קונבנציונלי. שילוב זה מעניק שליטה מקסימלית בשחרור הנוטריינטים וביצועים איכותיים במוצר אחד. דשנים קונבנציונליים נוטים להתמוסס בקרקע מיד לאחר יישומם. באופן זה, אספקת חומרי ההזנה לקרקע נותרת מוגבלת ונדרשים מספר סבבי יישום כדי להבטיח שהצמחים מקבלים את ההזנה הנדרשת להם. גרגירי אגרומסטר 16-10-16+2MgO, לעומת זאת, מצופים בציפוי מיוחד חדיר-למחצה שמאפשר לשחרר את הנוטריינטים בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה, ביישום יחיד, ללא תלות במערכות ההשקיה והדישון. השחרור המבוקר המותאם לצורכי הצמח משפר בצורה ניכרת את איכות הגידולים והתפוקות ומועיל ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

אגרומסטר 25-5-10+2MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן המשלב בין הטכנולוגיה המתקדמת של ICL לבין גרנולות דשן קונבנציונלי. שילוב רב עוצמה זה מאפשר שליטה על החנקן וביצועים איכותיים במוצר אחד. דשנים קונבנציונליים נוטים להתמוסס בקרקע מיד לאחר יישומם. באופן זה, משך אספקת חומרי ההזנה לקרקע נשאר מוגבל ונדרשים מספר סבבי יישום על מנת להבטיח שהגידולים מקבלים את ההזנה הנדרשת להם. גרגירי אגרומסטר 25-5-10+2MgO, לעומת זאת, מצופים בציפוי מיוחד חדיר-למחצה שמאפשר לשחרר את הנוטריינטים בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה, ביישום יחיד, ללא תלות במערכות ההשקיה והדישון. השחרור המבוקר המותאם לצורכי הצמח מביא לשיפור ניכר באיכות ובתפוקות הגידולים ומועיל ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

דשן אגרומסטר 19-5-20 +4MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), משלב בין טכנולוגיית ציפוי חדשנית מבית ICL לבין גרגירי דשן קונבנציונלי, באופן המאפשר שליטה מקסימלית על שחרור חומרי ההזנה וביצועים איכותיים. דשנים קונבנציונליים מתפרקים בקרקע מיד לאחר היישום כך שאספקת חומרי ההזנה לקרקע נשארת מוגבלת ונדרשים מספר סבבי יישום על מנת להבטיח שהצמח מקבל את ההזנה הנחוצה לו. גרגירי גרומסטר 19-5-20 +4MgO, לעומת זאת, מצופים בציפוי חדיר-למחצה מיוחד שמאפשר שחרור נוטריינטים בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה, ביישום יחיד, ללא תלות במערכות ההשקיה והדישון. השחרור המבוקר המותאם לצורכי הצמח מביא לשיפור ניכר באיכות הגידולים והתפוקות ומועיל מאוד גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

שאלות ותשובות

בהשפעת טמפרטורת הקרקע וגורמים נוספים חודרת לחות לציפוי החדיר-למחצה של הדשן וממיסה את ליבת חומר ההזנה. ספיגת הלחות והתמוססות הליבה גורמת להצטברות של לחץ אוסמוטי בתוך הגרגיר המצופה. הלחץ האוסמוטי גורם לתמיסת הדשן להשתחרר דרך נקבוביות מיקרוסקופיות בציפוי. לאחר שכל הדשן השתחרר במלואו, הציפוי מתפרק בקרקע.

הציפוי של אגרומסטר הוא פולימר המבוסס על שמנים צמחיים משופרים. ציפוי זה מתכלה באיטיות ונותר אינרטי בקרקע לאחר שהנוטריינטים שבו שוחררו. כל הציפויים הפולימריים שלנו פותחו כך שיהיו דקיקים ככל הניתן (עד עובי שערה אנושית) וחדירים למים, תוך שהם מאפשרים לציפוי להגשים את תכליתו: שליטה בשחרור הנוטריינטים לאורך פרק זמן מוגדר מראש.

כמגדל, ייתכן שתתקשה להבדיל בין הדשנים השונים בשחרור מבוקר ולבחור את הדשן שמתאים לצרכי היבול, האקלים והתקציב שלך. סל המוצרים שלנו בתחום זה גדול מאוד ומתאים למגוון רחב של גידולים. לכל מוצר סוג ציפוי, עובי ציפוי ואורך חיים שונה. אנחנו ממליצים לפנות לאגרונומים שלנו לקבלת ייעוץ מותאם אישית. במסגרת הייעוץ תקבל טבלת שחרור חומרי הזנה לאורך זמן, לכל רכיב תזונתי, תוך התחשבות בכל התנאים הרלוונטיים.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו